Werken aan je coachvaardigheden en aan jezelf

De Basiscursus Excellent Coachen is een unieke cursus van vier dagen verspreid over vier maanden en wordt op diverse plaatsen in het land gegeven. De cursus is bedoeld als een inleiding in het coachen of coachend leidinggeven, maar is zeker niet oppervlakkig. In vier maanden tijd ervaar je een diepgaande functionele en persoonlijke ontwikkeling die wordt veroorzaak door het toepassen van principes en vaardigheden binnen je eigen (werk)setting en op je eigen leven.

De basiscursus legt een belangrijke basis voor een vervolgopleiding. Wie met positief resultaat de basiscursus (module 1 en 2) heeft afrond kan direct aansluiten (bij module 3) van de Foundation- of de Practitioneropleiding. Deze EQA erkende coachopleidingen leiden op tot NOBCO gecertificeerd coach. Wie geen vervolgopleiding wil doen, heeft met deze basiscursus een flinke investering gedaan in het uitbouwen van zijn coachvaardigheden.

De basiscursus kenmerkt zich door een professionele benadering en christelijke uitgangspunten. Deze aanpak wordt door de deelnemers zeer enthousiast ontvangen en levert op de onderdelen ‘cursusinhoud’ en ‘docenten’ een gemiddelde score op van 9.1.

Onderwijsmodulen

In deze basiscursus krijg je concrete handvatten aangereikt om anderen individueel te coachen. Tijdens dit proces wordt er ook veel aandacht besteed aan je persoonlijke ontwikkeling. De vaardigheden die je van je teamleden verwacht ga je daarom  eerst op jezelf en de andere cursisten toepassen. Er is veel ruimte voor het oefenen van vaardigheden. Ook is er tijdens de cursus ruimte ingebouwd om eigen praktijksituaties te bespreken in kleine en vaste leergroepen

Module 1 | TransforMissioneel Coachen

Deze startmodule heeft tot doel om meer zicht te krijgen op de verschillende visies van het coachen. Er wordt uitgebreid ingaan op het model van het TransforMissioneel Coachen dat er op gericht is om mensen te leren fundamenteel anders te denken en te handelen.

TransforMissioneel Coachen begint dus niet met het stellen van doelen of het bereiken van prestaties, maar met de vraag: wat is mijn identiteit? Wie ben ik, wat maakt mij uniek, wat zijn mijn kwaliteiten? Nauw verbonden daarmee is de vraag: wat is mijn missie? Wat vind ik werkelijk belangrijk, waar geef ik echt om, hoe zet ik mijn gaven en talenten in? Als mijn identiteit en missie helder zijn, ben ik dan in staat om op een authentieke wijze vorm te geven aan mijn eigen functioneren op de plek waar ik van betekenis wil zijn?

TransforMissioneel Coachen zoekt in dit proces aansluiting bij de omgevingscultuur waar je deel van uitmaakt. Want de effectiviteit van je missie zal voor een groot deel afhangen van de wijze waarop je  in staat bent onderdeel te worden van die cultuur, zonder je identiteit en eigenheid te verliezen. Een belangrijke sleutel om dit te bereiken is het vormgeven en in stand houden van goede relaties. In wat voor situatie je ook verkeert, de kwaliteit van de relaties in die situatie, zijn bepalend voor je succes.

In dit kader is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe leer- en veranderprocessen verlopen en hoe je als coach of coachend leider invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van de ander. In deze basiscursus staat vooral het eigen leerproces centraal en wordt er een begin gemaakt met het ontwikkelen van eigen coachvragen in relatie tot de eigen coachhouding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse coachtechnieken en –methodieken.

Module 2 | Basisvaardigheden van het Coachen

Deze module heeft tot doel om de cursist vertrouwd te maken met de basisbeginselen van het coachen. Deze module is niet overbodig voor hen die in de praktijk al met coachen te maken hebben gehad. Zelfs voor de doorgewinterde coach is het van belang om opnieuw stil te staan bij de vraag: doe ik de dingen nog zoals ik ze zou moeten doen?

Coachen is een vak apart. Veel mensen denken dat ze coachen, maar in feite doen ze niets anders dan adviseren of het doorgeven van kennis. Coachen vergt een actieve luisterhouding en doelgericht vragen stellen om zo de ander in een proces te brengen van bewustwording en ontwikkeling. Bij coachen gaat het erom dat niet de coach maar de coachee zelf het antwoord gaat vinden. In deze module gaat de deelnemer ontdekken welke stijl van coachen bij hem past en hoe hij die effectief kan inzetten. Ook zal hij zicht krijgen op zijn eigen coachkwaliteiten en de daaraan verbonden persoonlijke valkuilen en uitdagingen.

TransforMissioneel Coachen heeft te maken met het herdefiniëren van denkkaders. De deelnemer krijgt in deze module technieken aangereikt die de coachee helpen bij het bedenken van ‘baanbrekende oplossingen’ voor zijn eigen probleem. In dat kader zal ook worden stil gestaan bij het doorbreken van weerstanden in het coachen.

Tijdens de gehele cursus wordt veel geoefend in kleine groepjes van twee of drie personen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van fictieve en (eigen) bestaande casussen. De leerervaringen worden zowel in de kleine groep als plenair gereflecteerd en geëvalueerd.

De cursus voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals die is vastgesteld door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Dat betekent dat er eisen worden gesteld aan de cursus die tot doel hebben om een zekere kwaliteit en opleidingsniveau te garanderen. We hebben deze eisen vertaald naar concrete doeleinden waar je in deze cursus resultaat in gaat boeken.

HOOFD | Inzicht in coachen en het coachproces (kennis)

Je gaat ontdekken hoe je coachen kunt gebruiken om anderen te motiveren en in een ontwikkeling te brengen. Je krijgt inzicht in de verschillende fasen van het coachen en welke coachtechnieken helpend zijn om deze fasen goed te doorlopen. Je krijgt inzicht in afweermechanismen en je leert deze om te buigen in een positieve houding. Aan het eind van de cursus heb je een helder beeld gekregen van wat coachen is en hoe je het in je werk kunt toepassen.

 1. Je weet wat coachen is en kan het onderscheiden van aanverwante benaderingen.
 2. Je weet coachen te plaatsen in het kader van een voortgaand leerproces.
 3. Je hebt inzicht in de verschillende fasen van het coachgesprek.
 4. Je hebt kennis over verschillende coachtechnieken.
 5. Je herkent de meest voorkomende afweermechanismen.
 6. Je weet hoe weerstand om te buigen in een positieve coachhouding.
 7. Je weet coachen effectief te combineren met je dagelijkse werktaken.

HART | Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling (houding)

De cursus is vooral gericht op je eigen ontwikkeling. Coachen begint bij jezelf. Daarom sta je stil bij wie je zelf bent. Je denkt na over je drijfveren, wat je belangrijk vindt en wat je wilt bereiken. Je gaat ontdekken wat je kwaliteiten, valkuilen en blokkades zijn. In dat kader formuleer je je eigen ontwikkeldoelen en een plan om daar bewust aan te werken.

 1. Je bent in staat te reflecteren aan eigen denken en handelen.
 2. Je kan je eigen coachkwaliteiten benoemen.
 3. Je hebt zicht op persoonlijke valkuilen, blokkades en uitdagingen.
 4. Je bent in staat persoonlijke ontwikkeldoelen te formuleren.
 5. Je bent in staat een persoonlijk ontwikkelplan te maken.
 6. Je bent in staat om je eigen leerproces onder woorden te brengen.
 7. Je bent in staat om je eigen visie op coachen te formuleren.

HANDEN | Ontwikkelen van coachende vaardigheden (vaardigheden)

Je leert coachmethodieken en je gaat oefenen met specifieke coachtechnieken. Wat je tijdens de cursus hebt geleerd ga je direct toepassen in je werkpraktijk. Je krijgt concrete handvatten voor het ondersteunen van medewerkers, maar je gaat ook ontdekken welke vaardigheden je kunt gebruiken om te stimuleren dat je meer oog voor elkaar gaat krijgen en meer als team gaat functioneren.

 1. Je hebt groei laten zien in het toepassen van coachvaardigheden.
 2. Je kunt een coachmethodiek hanteren.
 3. Je bent in staat om verschillende coachtechnieken te hanteren.
 4. Je hebt je eigen coachprofiel ontwikkeld.
 5. Je hebt beter zicht gekregen op het functioneren van de mensen met wie je samenwerkt.
 6. Je weet gericht invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van anderen.
 7. Je bent in staat om te beschrijven welke vaardigheden zijn toegenomen.

Voor wie?

De Basiscursus Excellent Coachen is bijzonder geschikt voor leidinggevenden, managers, teamleiders, coördinatoren, stafmedewerkers, lijnfunctionarissen en allen die de verantwoordelijkheid dragen om andere mensen aan te sturen of te begeleiden.

Omdat het in deze basiscursus gaat over processen en principes die herkenbaar zijn voor elke beroepsgroep is de samenstelling van de cursusgroep divers. In de praktijk geeft dit een bijzondere dimensie aan de interactie en oefeningen tijdens de cursusdagen.

Niveau en Studiebelasting (SBU)

De cursus wordt gegeven op HBO-niveau. Een specifieke vooropleiding wordt niet vereist. Ook is het niet nodig om coachvaardigheden of kennis over coachen te hebben. Om de cursus goed te kunnen volgen is een HBO denk- en werkniveau wel een vereiste.

Afhankelijk van het studietempo mag je rekenen op gemiddeld 9-12 uur voorbereiding per cursusdag en ongeveer 12 uur voor het completeren van het persoonlijk verslag. Formeel heeft de cursus 76 SBU (studiebelastinguren).

De basiscursus is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en kan bij voldoende resultaat een opstap zijn naar een foundation of practitioner coachopleiding.

Schrijf je in voor de Basiscursus

Tip: schrijf je op tijd in!

Op de volgende data en locaties kunt u de Basiscursus volgen.

 Data Voorjaar 2020

 Data Najaar 2020

 Woerden (zaterdag)

 Woerden (zaterdag)

 •  1 februari
 •  7 maart
 •  28 maart
 •  25 april
 •  19 september
 •  10 oktober
 •  7 november
 •  12 december

Zwolle/Hattem (zaterdag)

Zwolle/Hattem (zaterdag)

 •  8 februari
 •  14 maart
 •  18 april
 •  16 mei
 •  26 september
 •  18 oktober
 •  14 november
 •  19 december

De opleidingsdagen beginnen om 09.30 uur en eindigen om ± 16.30 uur.

Locaties

Trainingslocatie Midden Nederland
InOffice Woerden
Polanerbaan 13 H
3447 GN Woerden
Klik hier voor een routebeschrijving

Trainingslocaties Noord- en Oost Nederland
Landgoed De Hezenberg
Hezenberg 6
8051 CB Hattem
Klik hier voor een routebeschrijving

De waarde van je investering

Wie op zoek gaat naar een gelijkwaardige cursus van acht dagdelen zal snel tot de ontdekking komen dat je hiervoor tussen de duizend en twee duizend euro betaalt. Voor hen die coachen niet als professie willen uitoefenen, maar het gaan gebruiken als ondersteuning in hun (vrijwilligers) werk is dit een hoge drempel. Wij vinden het belangrijk dat deze basiscursus voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is en houden de opleidingskosten daarom zeer laag.

Voor hen die een erkende opleiding tot (professioneel) coach overwegen is de basiscursus een ideale gelegenheid om zich te oriënteren op coachen als professie, zonder direct vast te zitten aan de hoge kosten van een volledige opleding. Na deze basiscursus (module 1 en 2) kan door de cursist worden besloten om al dan niet in te stromen in module 3 van een vervolgopleiding.

Opleidingskosten
Voor de vierdaagse Basiscursus Excellent Coachen zijn de opleidingskosten vastgesteld op € 569,=

Overige kosten
Naast de opleidingskosten betaalt een deelnemer aan aan bijkomende kosten: € 288,=

Specificatie

 • Locatie- en arrangementskosten: € 198,=
 • Studiemateriaal en reprorechten: € 30,= (aangeleverd door de opleiding)
 • Literatuur: € 36,50 (wordt door de student zelf aangekocht)
 • Beoordeling en certificeringskosten: € 25,=

Btw
De opleidingskosten en bijkomende kosten zijn exclusief 21% btw.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Beoordeling en Certificaat

De Basiscursus Excellent Coachen wordt bij voldoende resultaat op het Persoonlijk Verslag (een ontwikkelplan en procesverslag) afgesloten met een certificaat. Het Persoonlijk Verslag geeft zicht op het vermogen van de cursist om zichzelf te coachen op eigen ontwikkelgebieden, geeft inzicht in de coachhouding en coachvisie van de cursist en is een bewijs van wat de cursist heeft geleerd aan coachvaardigheden.

Ook als InCompany beschikbaar

De Basiscursus Excellent Coachen is ook beschikbaar als In Company Variant. Het materiaal wordt dan afgestemd op de organisatie (maatwerk). Kijk hier voor meer informatie of neem contact met ons op.

Ervaringen van deelnemers

Korte reacties van deelnemers

Ik heb veel geleerd over coachen en het coachproces. Ben geconfronteerd met persoonlijke belemmeringen en de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan. Een goede cursus om je als amateur te ‘professionaliseren’ in het coachen van mensen.

De cursus is zeker de moeite waard omdat je ontzettend veel leert op een prettige manier. De combinatie van lesgeven en ruimte voor opmerkingen en vragen vanuit de groep, waren heel goed.

Prachtige kans om kennis te maken met het coachen, maar zeker ook met jezelf! Heb na 44 jaar weer nieuwe ontdekkingen mogen doen over mezelf.

De kwaliteit van het materiaal is erg goed. Geen simpel readertje. Alles zeer goed doordracht en overdacht. Je wordt serieus genomen, wat blijkt uit alles.

Ik heb de cursus ervaren als een ‘spiegel’ en heb daar erg veel van geleerd.

De cursusleiding is heel prettig, rustig, ontspannen, hartelijk, elkaar aanvullend, maken het geheel overzichtelijk en stellen de cursisten op hun gemak.

Duidelijk en veel, héééél veel oefeningen, waardoor het iets van jezelf wordt.

De cursus is absoluut de moeite waard. Niet alleen in de kerk, Ik heb deze cursus al bij enkele christen-ondernemers aangeraden.

Ik ga met een gereedschapskist vol vaardigheden naar huis!

Het was voor mij een stimulans om verder te gaan met coachen. Ben nu bezig met de Leergang!

Ik wilde vooral helder krijgen wat het verschil is tussen coachen en andere hulpgesprekken. Daar is aan voldaan en nog veel technieken op de koopt toe.

Ik heb tijdens mijn Hbo-opleiding al veel gehad over coachen. Maar dit was een goede opfrissing en de praktijk- en groepsopdrachten hielpen me met het toepassen van de theorie in de praktijk.

Ik zou deze cursus zeker aanraden aan voorgangers en leidinggevenden. Net als ik hebben de meeste voorgangers de neiging om adviezen te geven, oplossingen aan te dragen en problemen op te lossen. Maar hierdoor ontnemen we de mensen die we leiden de gelegenheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te groeien.