Professioneel Begeleiden van Intervisie

Continuïteit en duurzame zelforganisatie

De beste borging voor ontwikkeling binnen organisaties is de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Vooral binnen organisaties waar een groot beroep wordt gedaan op het zelfsturend vermogen van medewerkers en teams, is ‘duurzame zelforganisatie’ een essentiële bouwsteen. We zien transities naar zelfsturing stranden door tegenslagen als die bouwsteen ontbreekt (bijv. als medewerkers ziek worden). Om medewerkers niet aan hun lot over te laten en hen te helpen op de lange termijn zelforganiserend te zijn is een duurzame  ondersteuning nodig gericht op professionele ontwikkeling en samenwerking binnen de context van het werk en de organisatie. In deze Opleiding tot Professioneel Intervisor leer je hoe je medewerkers continuïteit kunt bieden in deze ontwikkeling en hoe je hen helpt duurzame processen van zelforganisatie te borgen.

Begeleiden van duurzame zelforganisatie via Intervisie

Daarnaast is er een toenemende behoefte onder medewerkers om rust en de tijd te organiseren om stil te staan bij elkaars ontwikkeling en elkaar daarin verder te helpen. Het volgen van een opleiding of cursus is waardevol, maar veel kennis en ervaring is al aanwezig op de werkplek. Door die knowhow te delen en toe te passen op concrete situaties waar je dagelijks mee te maken hebt, ontstaat er een groter rendement op het potentieel wat al aanwezig is.

Intervisie is een effectieve manier om de kwaliteiten van medewerkers te bevestigen, te bekrachtigen en te ontwikkelen, mits het de juiste begeleiding en inbedding heeft. Begeleiding is nodig om de methodiek van intervisie eigen te maken en inbedding in de organisatie is nodig om de juiste randvoorwaarden te scheppen waarbinnen intervisie tot een succes kan worden gemaakt. In de Opleiding tot Professioneel Intervisor krijg je de kennis en handvatten aangereikt om dit proces te begeleiden.

Effecten van Intervisie als instrument voor duurzame zelforganisatie

Intervisie draagt op verschillende manieren bij aan het vergroten van het professioneel handelen van medewerkers:

 1. Het vergroot het professioneel zelfbewustzijn: medewerkers krijgen meer inzicht in wie ze zijn als persoon en als professional en gaan van daaruit beter begrijpen waarom ze (niet) zo handelen of reageren.
 2. Het vergroot de aanwezige vakkennis: medewerkers krijgen meer inzicht in de materie op hun werkgebied.
 3. Het vergroot het probleemoplossend vermogen: medewerkers gaan ervaren dat er meerdere manieren zijn om een probleem op te lossen of een vraagstuk te begrijpen.
 4. Het vergroot het creatief denken: medewerkers leren door de verschillende soorten inbreng van hun collega’s nieuwe en ongewone wegen in te slaan.
 5. Het vergroot de reflectieve vaardigheden: medewerkers leren dat het inbrengen van eigen gedachten en gevoelens een effectieve manier is om zich te ontwikkelen en te professionaliseren.
 6. Het vergroot de communicatieve vaardigheden: medewerkers leren op een praktische manier actief bij te dragen aan een gezond leer- en communicatieklimaat.
 7. Het vergroot de sensitiviteit voor onzichtbare processen: medewerkers leren om meer te luisteren naar onderliggende gevoelens en processen en daarop te acteren.
 8. Het vergroot de kwaliteit van het proces en het resultaat: door samen de tijd te nemen en vanuit rust en bezinning op persoonlijk en metaniveau te reflecteren en te reageren, neemt de kwaliteit van het werkt toe.
 9. Het vergroot het  omgevingsbewustzijn: medewerkers krijgen meer inzicht in de invloed die de werkcontext op hen heeft en hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun werkcontext.

In de Opleiding tot Professioneel Intervisor ga je aan de slag met competenties om doelgericht invloed uit te oefenen op bovengenoemde effecten. Het doel daarvan is dat je op een betekenisvolle wijze een bijdrage gaat leveren aan de professionele groei van jezelf en je collega’s en aan de kwaliteit van werken binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Inhoud van de onderwijsdagen

Intervisie is een groepsgewijze vorm van leren door als collega’s of vakgenoten persoonlijke vraagstukken, situaties en problemen te bespreken die voortkomen uit het uitoefenen van je beroep. In deze opleiding leer je hoe je intervisiebijeenkomsten op een methodische manier kunt begeleiden. Daarnaast leer je hoe je de deelnemers en de groep kunt aanzetten tot effectief leren en ontwikkelen en hoe je intervisie op een effectieve manier kunt integreren in het breder pallet van professionele begeleiding, waaronder werkbegeleiding, supervisie, enzovoort.

Tijdens dit proces wordt er vooral aandacht besteed aan de ontwikkeling van specifieke vaardigheden en het inzetten van je persoonlijke kwaliteiten door veel te oefenen en te experimenteren in de veilige setting van de opleidingsgroep.

De onderwijsdagen zijn opgebouwd rondom de fasen van het intervisieproces, de rollen, competenties en vaardigheden van de intervisor en de kernwaarden van de TransforMissionele benadering.

Dag 1 | Verlangen naar samen groeien in kwaliteit

 1. Een TransforMissionele manier van kijken naar leren en begeleiden
 2. De betekenis van Intervisie
 3. Samen leren (leren) en ontwikkelen
 4. Fasen van het Intervisieproces (1): voorbereiden, contact maken en contracteren (met accent op groepsniveau)
 5. De rol van de intervisor (1): het creëren van veiligheid en vertrouwen in de startsituatie
 6. Competenties van de intervisor: (1) een betekenisvolle en contractuele samenwerking binnen de groep bevorderen
 7. Oefenen met intervisiemethoden op basis van eigen casuïstiek (1)

Dag 2 | Randvoorwaarden creëren voor een effectief ontwikkelklimaat

 1. Het bevorderen van een uitdagend leerklimaat
 2. Intervisie in relatie tot het organisatiebeleid, randvoorwaarden en verwachte leeropbrengsten
 3. Samen reflecteren als krachtige motor voor gezamenlijke prestaties
 4. Tijd nemen voor verwerking en evaluatie (het Intervisielogboek)
 5. Fasen van het Intervisieproces (2): voorbereiden, contact maken en contracteren (met accent op organisatieniveau)
 6. De rol van de intervisor (2): het stimuleren van een krachtige leeromgeving
 7. Competenties van de intervisor (2): de organisatie- en werkcontext afstemmen op het intervisieproces, het methodisch begeleiden van intervisie en een krachtige leeromgeving voor de groep creëren
 8. Oefenen met intervisiemethoden op basis van eigen casuïstiek (2)

Dag 3 | Op weg naar zelfsturing: elkaar scherp houden

 1. Intervisie als middel om zelfsturing en lerende netwerken te bevorderen
 2. Intervisie in relatie tot andere vormen van deskundigheidsbevordering
 3. Elkaar uitdagen tot betekenisvolle en concrete resultaten (de meetlat op lange termijn)
 4. Continue Dialoog: een nieuwe vorm van werkbegeleiding en professionele ontwikkeling
 5. Fasen van het Intervisieproces (3): het begeleiden van de intervisie
 6. De rol van de intervisor: (3) het bewaken van de voortgang van het leerproces
 7. Competenties van de intervisor (3): het zelfsturend vermogen van de groep bevorderen
 8. Oefenen met intervisiemethoden op basis van eigen casuïstiek (3)

Dag 4 | Het gezamenlijke leerproces versterken

 1. De functie en betekenis van intervisie (missie) levendig houden
 2. Weerstand gebruiken om het gezamenlijk leerproces te verdiepen
 3. Het begeleiden van het intervisieproces op de lange termijn
 4. Fasen van het Intervisieproces (4): het begeleiden van de intervisie
 5. De rol van de intervisor (4): het zelfstandig maken van de intervisiegroep
 6. Competenties van de intervisor (4): de groep begeleiden in zelfstandigheid
 7. Oefenen met intervisiemethoden op basis van eigen casuïstiek (4)

Dag 5 | Continuïteit van de voortgaande ontwikkeling borgen

 1. Vieren van behaalde resultaten
 2. Presentaties van de profielschetsen
 3. Fasen van het Intervisieproces (5): het afronden van de intervisie
 4. De rol van de intervisor (5): het borgen van voortgaande ontwikkeling
 5. Competenties van de intervisor (5): borgen van duurzame processen van zelforganisatie en zichzelf blijven ontwikkelen en professionaliseren
 6. Oefenen met intervisiemethoden op basis van eigen casuïstiek (5)

Voor wie?

De Opleiding tot Professioneel Intervisor is gericht op hen die zich bezighouden met het begeleiden van intervisie als professionele vorm van deskundigheidsbevordering in de context van duurzame zelforganisatie. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze functioneren op minimaal Hbo denk- en werkniveau.

De opleider adviseert deelnemers eerst de cursus TransforMissioneel coachen Basics (4 maanden) te volgen. Dit is niet verplicht maar het legt wel een stevige basis voor de opleiding tot intervisor. Deelnemers die met succes deze route afleggen ontvangen een erkend NOBCO/ EMCC diploma op Foundation-niveau (deze erkenning is nog in aanvraag).

Ervaringen van deelnemers

Studiebelasting

Afhankelijk van het studietempo mag je tijdens de opleiding rekenen op een investering van ongeveer 8 uur per week (hierbij is rekening gehouden met rust tijdens de vakantieweken). Formeel kent de opleiding een studiebelasting van 210 SBU.

Verwachtingen van de opleider

 • Als voorbereiding heb je de studieboeken doorgelezen en eigen gemaakt. Hiermee creëer je een belangrijke basis/ voedingsbodem om de inhoud van de opleiding een plek te kunnen geven.
 • In deze opleiding begeleid je in totaal twee intervisietrajecten van minimaal 5 sessies per traject (waarvan een sessie minimaal 2 uur duurt) in de rol van Intervisor of Facilitator. Toelichting: als Facilitator leid je zelf de intervisiesessies; als Intervisor help je de groep zelfstandig intervisie te houden met een eigen facilitator.
 • Bij de start van de opleiding heb je (in je eigen organisatie of netwerk) twee groepen bereid gevonden om onder jouw begeleiding een intervisietraject vorm te geven
 • Tijdens de opleiding tot intervisor bespreek je je eigen casuïstiek met medecursisten in intervisieverband. Je eigen vraagstukken vormen daarmee het ‘oefenmateriaal’ voor het begeleiden van leerprocessen in groepsverband.

Locatie

Als opleidingslocatie is gekozen voor een centrale locatie in Nederland. Het viersterren Landgoedhotel Villa Vennendal te Nunspeet is een sfeervol buitenverblijf in een bosrijke omgeving en draagt bij aan de rust en inspiratie die nodig is voor een unieke ervaring tijdens deze opleiding.

Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet
Klik hier voor het maken van een routebeschrijving

Data

De Opleiding tot Professioneel Intervisor bestaat uit vijf opleidingsdagen verspreid over acht maanden (inclusief tijd om je Portfolio af te ronden).

Een nieuwe editie wordt overwogen vanaf september 2022.  Bij interesse kan dit aan ons bekend worden gemaakt via contact.

Ook beschikbaar als InCompany Programma. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

De waarde van je investering

Klik hier voor een algemene verantwoording van de opleidingskosten.

Opleidingskosten

Voor de Opleiding tot Professioneel Intervisor zijn de opleidingskosten vastgesteld op € 1.450,=

Overige kosten

Naast de opleidingskosten betaalt een deelnemer aan de Basiscursus Excellent Coachen € 745,= aan bijkomende kosten.

Specificatie

 • € 125=    Studiemateriaal, syllabussen, literatuur en reprorechten
 • € 325,=   Locatie- en arrangementskosten
 • € 295,=   Examen- en certificeringskosten

Btw
De opleidingskosten en bijkomende kosten zijn exclusief 21% btw.

Betalingsregeling

Een deelnemer heeft de mogelijkheid om de opleidingskosten van de Leergang in 2, 4, of 6 termijnen te betalen en kan dit aangeven bij de inschrijving.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Examen

De Opleiding tot Professioneel Intervisor wordt afgesloten met een examen welke bestaat uit het maken van een portfolio die je tijdens de opleiding inhoud en vorm geeft. Dit portfolio bestaat uit vijf onderdelen:

 1. Een theoretisch leerverslag gebaseerd op de zeven belangrijkste theoretische inzichten die je hebt opgedaan naar aanleiding van het bestuderen van het studiemateriaal.
 2. Een profielschets van jou als intervisor op basis van een format van de opleider.
 3. Een praktijkbewijs van twee intervisietrajecten van minimaal 5 sessies per traject à (minimaal) 2 uur per sessie: twee intervisiecontracten welke zijn ondertekend door de deelnemende intervisanten.
 4. Twee feedbackrapporten van de intervisiegroepen die je hebt begeleid (op basis van een format van de opleider) en je reflectie op deze feedback.
 5. Een reflectieverslag op de intervisiepraktijk gebaseerd op de vergelijking van twee intervisietrajecten.

Bij een positief resultaat op alle examenonderdelen heeft de deelnemer recht op het diploma “Opleiding tot Professioneel Intervisor”. Deelnemers die voorafgaand met succes de Basiscursus Excellent Coachen hebben gevolgd ontvangen ook het diploma “EQA Basiscursus Excellent Coachen Foundation”.