Professioneel Begeleiden van Intervisie

Continuïteit en duurzame zelforganisatie

De beste borging voor ontwikkeling binnen organisaties is de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Vooral binnen organisaties waar een groot beroep wordt gedaan op het zelfsturend vermogen van medewerkers en teams, is ‘duurzame zelforganisatie’ een essentiële bouwsteen. We zien transities naar zelfsturing stranden door tegenslagen als die bouwsteen ontbreekt (bijv. als medewerkers ziek worden). Om medewerkers niet aan hun lot over te laten en hen te helpen op de lange termijn zelforganiserend te zijn is een duurzame  ondersteuning nodig gericht op professionele ontwikkeling en samenwerking binnen de context van het werk en de organisatie. In deze Opleiding tot Professioneel Intervisor leer je hoe je medewerkers continuïteit kunt bieden in deze ontwikkeling en hoe je hen helpt duurzame processen van zelforganisatie te borgen.

Begeleiden van duurzame zelforganisatie via Intervisie

Daarnaast is er een toenemende behoefte onder medewerkers om rust en de tijd te organiseren om stil te staan bij elkaars ontwikkeling en elkaar daarin verder te helpen. Het volgen van een opleiding of cursus is waardevol, maar veel kennis en ervaring is al aanwezig op de werkplek. Door die knowhow te delen en toe te passen op concrete situaties waar je dagelijks mee te maken hebt, ontstaat er een groter rendement op het potentieel wat al aanwezig is.

Intervisie is een effectieve manier om de kwaliteiten van medewerkers te bevestigen, te bekrachtigen en te ontwikkelen, mits het de juiste begeleiding en inbedding heeft. Begeleiding is nodig om de methodiek van intervisie eigen te maken en inbedding in de organisatie is nodig om de juiste randvoorwaarden te scheppen waarbinnen intervisie tot een succes kan worden gemaakt. In de Opleiding tot Professioneel Intervisor krijg je de kennis en handvatten aangereikt om dit proces te begeleiden.

Effecten van Intervisie als instrument voor duurzame zelforganisatie

Intervisie draagt op verschillende manieren bij aan het vergroten van het professioneel handelen van medewerkers:

 1. Het vergroot het professioneel zelfbewustzijn: medewerkers krijgen meer inzicht in wie ze zijn als persoon en professional en gaan van daaruit beter begrijpen waarom ze (niet) zo handelen of reageren.
 2. Het vergroot de aanwezige vakkennis: medewerkers krijgen meer inzicht in de materie op hun werkgebied.
 3. Het vergroot het probleemoplossend vermogen: medewerkers gaan ervaren dat er meerdere manieren zijn om een probleem op te lossen of een vraagstuk te begrijpen.
 4. Het vergroot het creatief denken: medewerkers leren door de verschillende soorten inbreng van hun collega’s nieuwe en ongewone wegen in te slaan.
 5. Het vergroot de reflectieve vaardigheden: medewerkers leren dat het inbrengen van eigen gedachten en gevoelens een effectieve manier is om zich te ontwikkelen en te professionaliseren.
 6. Het vergroot de communicatieve vaardigheden: medewerkers leren op een praktische manier actief bij te dragen aan een gezond leer- en communicatieklimaat.
 7. Het vergroot de sensitiviteit voor onzichtbare processen: medewerkers leren om meer te luisteren naar onderliggende gevoelens en processen en daarop te acteren.
 8. Het vergroot de kwaliteit van het proces en het resultaat: door samen de tijd te nemen en vanuit rust en bezinning op persoonlijk en metaniveau te reflecteren en te reageren, neemt de kwaliteit van het werkt toe.
 9. Het vergroot het  omgevingsbewustzijn: medewerkers krijgen meer inzicht in de invloed die de werkcontext op hen heeft en hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen op hun werkcontext.

In de opleiding tot Professioneel Intervisor ga je aan de slag met competenties om doelgericht invloed uit te oefenen op bovengenoemde effecten. Het doel daarvan is dat je op een betekenisvolle wijze een bijdrage gaat leveren aan de professionele groei van jezelf en je collega’s en aan de kwaliteit van werken binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Wat gaat er gebeuren?

Intervisie is een groepsgewijze vorm van leren door als collega’s of vakgenoten persoonlijke vraagstukken, situaties en problemen te bespreken die voortkomen uit het uitoefenen van je beroep. In deze opleiding leer je hoe je intervisiebijeenkomsten op een methodische manier kunt begeleiden. Daarnaast leer je hoe je de deelnemers en de groep kunt aanzetten tot effectief leren en ontwikkelen en hoe je intervisie op een effectieve manier kunt integreren in het breder pallet van professionele begeleiding, waaronder werkbegeleiding, supervisie, enzovoort. Tijdens dit proces wordt er vooral aandacht besteedt aan de ontwikkeling van specifieke intervisievaardigheden en het oefenen met intervisiemethoden op basis van eigen casuïstiek. De onderwijsdagen zijn opgebouwd rondom de rollen, de competenties en de vaardigheden van de intervisor en de fasen van het intervisieproces.

Het Programma

Dag 1 | Verlangen naar samen groeien in kwaliteit

 1. Een TransforMissionele manier van kijken naar leren en begeleiden
 2. De betekenis van Begeleide Intervisie
 3. Samen leren (leren) en ontwikkelen (ontwikkelfasen)
 4. De rol van de intervisor (1): het creëren van veiligheid en vertrouwen in de startsituatie
 5. Fasen van Begeleide Intervisie (1-3): voorbereiden, contact maken en contracteren (groeps- en organisatieniveau)
 6. Competenties van de intervisor: (1) een betekenisvolle en contractuele samenwerking binnen de groep bevorderen

Dag 2 | Randvoorwaarden creëren voor een effectief ontwikkelklimaat

 1. Het bevorderen van een uitdagend leerklimaat
 2. Intervisie in relatie tot het organisatiebeleid, randvoorwaarden en verwachte leeropbrengsten
 3. Samen reflecteren als krachtige motor voor gezamenlijke prestaties
 4. Tijd nemen voor verwerking en evaluatie (het Intervisielogboek)
 5. Fasen van Begeleide Intervisie (4): het begeleiden van het intervisieproces
 6. De rol van de intervisor (2): het methodisch stimuleren van een krachtige leeromgeving
 7. Competenties van de intervisor (2): de organisatie- en werkcontext afstemmen op het intervisieproces, het methodisch begeleiden van intervisie en een krachtige leeromgeving voor de groep creëren

Dag 3 | Op weg naar zelfsturing: elkaar scherp houden

 1. Intervisie als middel om zelfsturing en lerende netwerken te bevorderen
 2. Intervisie in relatie tot andere vormen van deskundigheidsbevordering
 3. Elkaar uitdagen tot betekenisvolle en concrete resultaten (de meetlat op lange termijn)
 4. Continue Dialoog: een nieuwe vorm van werkbegeleiding en professionele ontwikkeling
 5. Fasen van Begeleide Intervisie (3): het begeleiden van het intervisieproces
 6. De rol van de intervisor: (3) het bewaken van de voortgang van het leerproces (van de groep)
 7. Competenties van de intervisor (3 en 4): het zelfsturend vermogen van de groep bevorderen en de groep begeleiden in zelfstandigheid
  • Zelfmotivering: de groep leren om plezier te houden in intervisie en door te zetten
  • Zelfmonitoring: de groep leren zicht te houden op de voortgang van het proces en de resultaten
  • Zelfsturing: het bevorderen van zelfsturing in de groep en op de eigen persoon

Dag 4 | Het gezamenlijke leerproces versterken en borgen op lange termijn

 1. De functie en betekenis van intervisie (missie) levendig houden
 2. Het begeleiden van het intervisieproces op de lange termijn
 3. Fasen van Begeleide Intervisie (5): het afronden en borgen van de intervisie
 4. De rol van de intervisor (4 en 5): het zelfstandig maken van de intervisiegroep en het borgen van de voortgaande ontwikkeling
 5. Competenties van de intervisor (5): borgen van duurzame processen van zelforganisatie en zichzelf blijven ontwikkelen en professionaliseren
 6. Oefenen met intervisiemethoden op basis van eigen casuïstiek (4)
 7. Presentaties van de profielschetsen

Studiebelasting

Deze cursus heeft 183 studiebelastingsuren. Ongeveer de helft daarvan bestaat uit lees- en verwerkingsopdrachten.

Afhankelijk van je studietempo mag je rekenen op gemiddeld 8 uur studiebelasting per week tijdens de cursusperiode.

Verwachtingen van de opleider

 • Als voorbereiding heb je de studieboeken doorgelezen en eigen gemaakt. Hiermee creëer je een belangrijke basis/ voedingsbodem om de inhoud van de opleiding een plek te kunnen geven.
 • In deze opleiding begeleid je in totaal twee intervisietrajecten van minimaal 5 sessies per traject (waarvan een sessie minimaal 2 uur duurt) in de rol van Intervisor of Facilitator. Toelichting: als Facilitator leid je zelf de intervisiesessies, als Intervisor help je de groep zelfstandig intervisie te houden met een eigen facilitator.
 • Bij de start van de opleiding heb je (in je eigen organisatie of netwerk) twee groepen bereid gevonden om onder jouw begeleiding een intervisietraject vorm te geven
 • Tijdens de opleiding tot intervisor bespreek je je eigen casuïstiek met medecursisten in intervisieverband. Je eigen vraagstukken vormen daarmee het ‘oefenmateriaal’ voor het begeleiden van leerprocessen in groepsverband.

Van harte welkom!

De opleiding tot Professioneel Intervisor is gericht op hen die zich bezighouden met het begeleiden van intervisie als professionele vorm van deskundigheidsbevordering in de context van duurzame zelforganisatie. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze functioneren op minimaal Hbo denk- en werkniveau.

De opleider adviseert deelnemers eerst de cursus TransforMissioneel Coachen Basics (4 maanden) te volgen. Dit is niet verplicht maar het legt wel een stevige basis voor de opleiding tot Professioneel Intervisor. Deelnemers die met succes deze route afleggen ontvangen een Europees erkend NOBCO/ EMCC diploma op Foundation-niveau.

Coaches
Deelname aan dit programma geeft recht op xx Permanente Educatie Uren toegekend door de Nederlansde Orde van Beroepscoaches (PE-erkennng is aangevraagd).

Onze alumni
We moedigen oud-studenten van Excellence Opleiding aan om hun coachprofessie te blijven ontwikkelen. Als aanmoedigingspremie ontvangen zij 15% korting op de onderwijsbijdrage.

Ervaringen van deelnemers

Locatie

Als opleidingslocatie is gekozen voor een centrale locatie in Nederland. Het viersterren Landgoedhotel Villa Vennendal te Nunspeet is een sfeervol buitenverblijf in een bosrijke omgeving en draagt bij aan de rust en inspiratie die nodig is voor een unieke ervaring tijdens deze opleiding.

Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet
Klik hier voor het maken van een routebeschrijving

Data

De opleiding tot Professioneel Intervisor bestaat uit vier opleidingsdagen verspreid over vijf maanden (inclusief tijd om je portfolio af te ronden). De programmatijden zijn van 09.30 tot 17.00 uur

 • vrijdag 17 februari 2023
 • vrijdag 17 maart 2023
 • vrijdag 21 april 2023
 • vrijdag 2 juni 2023

Portfolio inleveren voor 17 juni 2023.

Inspirerende locatie

Als opleidingslocatie is gekozen voor een centrale locatie in Nederland. Het viersterren Landgoedhotel Villa Vennendal te Nunspeet is een sfeervol buitenverblijf in een bosrijke omgeving en draagt bij aan de rust en inspiratie die nodig is voor een unieke ervaring tijdens deze opleiding.

Locatie Nunspeet

Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet

Auto: klik hier voor het maken van een routebeschrijving.
OV: het treinstation is op enkele minuten loopafstand van de locatie.

 

 

 

 

Wat draag je bij?

De kosten voor deze opleiding bestaan uit twee onderdelen: een onderwijsbijdrage en studiekosten.

Onderwijsbijdrage

Optie 1: voor deze opleiding is de onderwijsbijdrage vastgesteld op € 840,=.

Optie 2: wie deze opleiding volgt in het kader van de erkende NOBCO-opleiding TransforMissioneel Coachen Foundation ontvangt ook praktijkbegeleiding. De onderwijsbijdrage is dan € 1.400,=.

Studiekosten

Optie 1: naast de onderwijsbijdrage betaalt een deelnemer aan overige studiekosten: € 690,=.

Optie 2: wie deze opleiding volgt in het kader van de erkende NOBCO-opleiding TransforMissioneel Coachen Foundation, betaalt een bijdrage in het kader van “erkende opleidingen”. De overige studiekosten is dan € 1.050,=.

Specificatie

 • Catering en Arrangementskosten: € 240,=
 • Studiemateriaal, literatuur en reprokosten: € 134,=
 • Examenkosten en certificering: € 300,=
 • Accrediatiekosten NOBCO Foundation: € 360,= (alleen bij optie 2)
 • Administratie en porto: € 16,=

Vroegboekkorting

Je ontvangt 10% korting* op de onderwijsbijdrage bij inschrijving vóór 31 december 2022.

Speciaal tarief voor alumni

Als je bij ons eerder een diploma hebt gehaald op Foundation, Practitioner of Senior-Practitioner ontvang je een korting* van 15% op de onderwijsbijdrage.
Ontmoet tijdens deze nascholingscursus oud-studiegenoten en haal je benodigde PE-punten.

NOBCO-coaches

Coaches die zijn aangesloten bij de NOBCO ontvangen € 50,= korting*. Bij inschrijving wordt gevraagd om een aansluitnummer.

Btw

De opleidingskosten en bijkomende kosten zijn exclusief 21% btw.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

InCompany

Ook beschikbaar als InCompany Programma: vraag vrijblijvend een offerte aan.

* aangeboden kortingen zijn niet te combineren.

Examen

De opleiding tot Professioneel Intervisor wordt afgesloten met een examen welke bestaat uit het maken van een portfolio die je tijdens de opleiding inhoud en vorm geeft. Dit portfolio bestaat uit vijf onderdelen:

 1. Een theorieverslag gebaseerd op de vijf belangrijkste theoretische inzichten die je hebt opgedaan naar aanleiding van het bestuderen van het studiemateriaal..
 2. Een reflectieverslag gebaseerd op de vijf belangrijkste inzichten die je hebt opgedaan naar aanleiding van je intervisiepraktijk.
 3. Een profielschets van jou als intervisor op basis van een format van de opleider.
 4. Een praktijkbewijs van twee intervisietrajecten van minimaal 5 sessies per traject à (minimaal) 2 uur per sessie: twee intervisiecontracten welke zijn ondertekend door de deelnemende intervisanten. NB: in totaal
 5. Twee feedbackrapporten van de intervisiegroepen die je hebt begeleid (op basis van een format van de opleider) en je reflectie op deze feedback.

Bij een positief resultaat op alle examenonderdelen* heeft de deelnemer recht op het diploma “Opleiding tot Professioneel Intervisor”. Deelnemers die voorafgaand met succes de cursus TransforMissioneel Coachen hebben gevolgd en praktijkbegeleiding hebben ontvangen op de Intervisiepraktijk ontvangen ook het Europees erkende NOBCO/EMCC-diploma “EQA TransforMissioneel Coachen Foundation”.

* Bij een onvoldoende is er per toetsonderdeel een eenmalig herkansingsmogelijkheid. Deze herkansing dient plaats te vinden binnen drie maanden na de datum waarop de onvoldoende beoordeling aan de student is bekend gemaakt (voor deze herkansing ontvangt de student een aanvullende factuur).