Opleiding tot NOBCO gecertificeerd jongerencoach

De Opleiding tot TransforMissioneel Jongerencoach is een specialisatie van de cursus TransforMissioneel Coachen Foundation. Als we in deze opleiding spreken over  jongeren, dan hebben we het over de leeftijd van 12 – 22 jaar. Dat is de periode waarin een kind opgroeit tot volwassene. Het richt zich op een fase in het leven dat wordt gekenmerkt door een dynamische ontwikkeling. Deze fase van puberteit en adolescentie kent specifieke ontwikkelfasen en ontwikkelbehoeften. Hoe deze groei verloopt is voor een belangrijk deel afhankelijk van de interactie die de jongere heeft met zijn omgeving (gezin en vrienden) en life events (ziekte, verhuizing, misbruik, scheiding van ouders).

Identificatie

Het begeleiden van deze ontwikkeling is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de opvoeders. Voor jongeren is het in deze fase van hun leven, waarin zij zich losmaken van hun ouders en opvoeders, belangrijk dat ze identificatiefiguren hebben waar ze hun vragen aan kunnen stellen en waar ze zich aan kunnen spiegelen. In veel gevallen is dat een leraar op school, een jongerenwerker uit de kerk of een trainer van de sportschool, maar kan ook een professional zijn zoals een jeugdzorgwerker of jongerencoach.

Schakel

Daar waar de ontwikkeling van jongeren gevaar loopt zijn er jeugdprofessionals die de jongere en zijn ouders of opvoeders ondersteunen. Soms wordt de begeleiding van ouders overgenomen door de jeugdzorg als de ontwikkeling van de jongere dreigt te ontsporen. Voor de professionele hulpverlening is het van groot belang dat de jongere een gezond netwerk of vangnet heeft. Buddy’s, coaddy’s, mentors en jongerencoaches hebben een hart voor jongeren en vormen een belangrijke schakel in dat netwerk of vangnet. De Opleiding tot TransforMissioneel Jongerencoach helpt jou je verder te professionaliseren in de bijzondere rol die je vervult in het leven van de jongere.

TransforMissioneel Jongerencoach

De Foundation is een praktijkgerichte cursus en richt zich op de fundamenten van het coachen. De nadruk ligt op het verwerven van basale coachcompetenties en het oefenen van specifieke coachvaardigheden. Je ontvangt kennis en concrete handvatten om jongeren te ondersteunen in hun omstandigheden en een stap verder te helpen in hun persoonlijke ontwikkeling en groei naar volwassenheid. Daarin maak je gebruik van het TransforMissionele gedachtegoed. Dat betekent dat je extra aandacht geeft aan de invloed van identiteit en missie van de jongere en hoe deze zich verhoudt tot zijn context en vraagstuk.

NOBCO

Het eerste deel van de opleiding is erkend door de Europese Mentoring Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en leidt op tot een Europees erkend diploma (EQA-keurmerk). Met een geaccrediteerde opleiding laat je zien dat je coachen als professie serieus neemt. Voor sommigen is dit een eerste en belangrijke stap op weg om een beroepscoach te worden met keurmerk. Voor anderen is het een professionele manier om hun coachvaardigheden te integreren in het werken met jongeren.

Onderwijsmodulen

In de onderwijsmodulen krijg je concrete handvatten aangereikt om jongeren individueel te coachen. Er is veel ruimte voor het oefenen van coachvaardigheden en het bespreken van eigen praktijksituaties. Doordat je de aangereikte methoden en technieken toepast op je eigen vraagstukken, ga je ook zelf persoonlijke ontwikkeling en groei ervaren.

Module 1 | Inleiding TransforMissioneel Coachen

De startmodule heeft tot doel om meer zicht te krijgen op de verschillende visies van het coachen. Er wordt uitgebreid ingaan op het TransforMissioneel Coachen. Deze benadering is er niet op gericht om zo snel mogelijk prestatiedoelen te halen. Concreet resultaat is belangrijk, maar de weg daar naar toe is net zo belangrijk. Wij kiezen voor een route waarbij de jongere onderweg veel leert over zichzelf en de context waar hij deel van uitmaakt. Daarmee wordt niet alleen gewerkt aan doelen, maar leert de jongere zichzelf ook beter kennen.

In het TransforMissioneel Coachen is identiteit een belangrijk aandachtsgebied. Vragen die daar bij horen zijn: wie ben ik, wat maakt mij uniek, wat zijn mijn kwaliteiten? Nauw verbonden daarmee is de missie van de jongere. Vragen die daar bij horen zijn: wat vind ik belangrijk in mijn leven, waar geef ik echt om, hoe kan ik mijn kwaliteiten het beste inzetten? Als mijn identiteit en missie helder zijn, ben ik dan in staat om op een authentieke wijze vorm te geven aan mijn eigen functioneren op de plek waar ik van betekenis wil zijn?

TransforMissioneel Coachen zoekt in dit proces aansluiting bij de omgevingscultuur waar een jongere deel van uitmaakt. Hoe kan hij deel uit maken van die cultuur en subculturen zonder zijn identiteit en eigenheid te verliezen. Een belangrijke sleutel om dit te bereiken is het vormgeven en in stand houden van goede relaties. In wat voor situatie de jongere ook verkeert, de kwaliteit van de relaties in die situatie, zijn bepalend voor zijn ontwikkeling en voor de doelen die hij nastreeft.

In dat kader is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe processen van ontwikkeling en verandering verlopen bij jongeren en hoe je als coach daar op een positieve manier bij kan aansluiten.

In deze module staat vooral het eigen leerproces en de eigen socialisatie centraal en wordt er een begin gemaakt met het ontwikkelen van eigen coachvragen in relatie tot de eigen coachhouding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse coachtechnieken en –methodieken.

Module 2 | Basisvaardigheden TransforMissioneel Coachen

Deze module heeft tot doel om de cursist vertrouwd te maken met de basisbeginselen van het coachen. Deze module is ook van belang voor hen die in de praktijk al coachen. Zelfs voor de doorgewinterde coach is het van belang om opnieuw stil te staan bij de vraag: doe ik de dingen nog zoals ik ze zou moeten doen?

Coachen is een vak apart. Veel mensen denken dat ze coachen, maar in feite doen ze niets anders dan adviseren of het doorgeven van kennis. Coachen vergt een actieve luisterhouding en doelgericht vragen stellen om zo de ander in een proces te brengen van bewustwording en ontwikkeling. Bij coachen gaat het erom dat de jongere leert hoe hij zelf antwoord kan vinden op zijn vragen. In deze module wordt er stil gestaan bij het verschil tussen de rol van mentor en coach en gaat de cursist ontdekken welke stijl van coachen bij hem past en hoe hij deze effectief kan inzetten. Ook krijgt de cursist zicht op zijn eigen coachkwaliteiten en de daaraan verbonden persoonlijke valkuilen en uitdagingen.

TransforMissioneel Coachen heeft te maken met het herdefiniëren van denkkaders. De cursist krijgt in deze module technieken aangereikt die de jongere helpt om ‘baanbrekende oplossingen’ te bedenken voor zijn vraagstukken. In dat kader wordt ook stil gestaan bij het doorbreken van weerstanden in het coachen.

Tijdens de gehele cursus wordt veel geoefend in kleine groepjes van twee of drie personen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van persoonlijke en actuele casussen. De leerervaringen worden zowel in de kleine groep als plenair gereflecteerd en geëvalueerd.

Module 3 | TransforMissioneel Jongerencoach

In deze module leert de cursist expliciet te coachen met de domeinen van het TransforMissioneel kader: identiteit en missie (identiteitsontwikkeling en zingeving) en cultuur en relaties (socialisatie en identificatie). Hierin komen de specifieke kenmerken van cognitieve, neurologische, sociaal-emotionele, lichamelijke en seksuele ontwikkeling van de jongere aan bod.

De jongerencoach opereert in de driehoek van jongere, opvoeder en coach (driehoekskunde). Om effectief naast de jongere te staan is het belangrijk dat de jongerencoach (en andere hulpverleners) zich bewust is van de hoek waarin hij hoort. Er wordt stil gestaan bij wat dit betekent voor de samenwerking met andere (vrijwillige) hulpverleners in dezelfde hoek en de rol en houding van de jongerencoach ten opzichte van de andere twee hoeken (de jongere en de opvoeders).

Tot slot wordt in deze module stil gestaan bij de invloed van life events en traumatische gebeurtenissen. In het bijzonder wordt stil gestaan bij het herkennen van grensoverschrijdend gedrag en (seksueel) misbruik en de gevolgen van echtscheiding van de opvoeders.

Module 4 | Workshops naar keuze

Als deelnemer aan het Foundation-traject kiest de cursist twee studiedagen uit het programma van het Coachfestival. Het Coachfestival  bestaat uit een doorlopend en jaarlijks terugkerend programma van studiedagen over diverse coachthema’s en -onderwerpen. De cursist heeft de vrijheid om twee studiedagen te kiezen die passen bij zijn ontwikkeling en/of interesse.

Coachpraktijk

Tijdens de onderwijsdagen wordt er veel geoefend met coachvaardigheden. Je leert hoe een coachgesprek is opgebouwd, wat voor soorten interventies er zijn en welke vragen er toe leiden dat de ander nieuwe inzichten gaat opdoen. Deze vaardigheden ga je ook toepassen op mensen buiten de setting van de onderwijsdagen, Dat betekent dat je met minstens twee personen een coachtraject hebt van minimaal 5 coachsessies. Er wordt van je verwacht dat je tijdens de cursus in totaal 24 externe coachcontacturen hebt uitgevoerd.

Praktijkbegeleiding

In de coachpraktijk ga je jezelf ook tegenkomen. De praktijkbegeleiding helpt je om effectief te reflecteren op wat er gebeurt in je rol als coach en in de interactie die je hebt met de coachee. Je krijgt een persoonlijke praktijkbegeleider om al je persoonlijke vragen en leersituaties mee te bespreken. We vinden het belangrijk dat je die persoonlijke ondersteuning krijgt. Omdat we daarmee maximaal op jou kunnen aansluiten, is het een van de meest effectieve vormen in je ontwikkeling als coach.

Eindtoets

Als proeve van bekwaamheid maak je twee verslagen. Met het Persoonlijk Leerverslag toon je aan wat je aan coachende vaardigheden hebt geleerd. Dat doe je vooral door te laten zien hoe jouw persoonlijke ontwikkeling tijdens de cursus vorm heeft gekregen. Met het Praktijkverslag beschrijf je de vijf belangrijkste leermomenten tijdens je externe coachpraktijk en hoe die je hebben geholpen in het verbeteren van je coachcompetenties.

Bij een voldoende beoordeling op beide verslagen ontvangt de cursist het Europees erkend NOBCO/EMCCA diploma “EQA TransforMissioneel Coachen Foundation“. Bij een onvoldoende is er per toetsonderdeel een eenmalig herkansingsmogelijkheid. Deze herkansing dient plaats te vinden binnen drie maanden na de datum waarop de onvoldoende beoordeling aan de student is bekend gemaakt (voor deze herkansing ontvangt de student een aanvullende factuur).

Onderwijsdoelen

Deze opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals die is vastgesteld door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). We hebben deze eisen vertaald naar concrete doeleinden waar je in deze cursus aan gaat werken. Deze doeleinden zijn verbonden met specifieke coachvaardigheden op Foundation-niveau en worden -waar nodig- geplaatst in de context van de jongere en zijn leefwereld.

HOOFD | Inzicht in coachen en het coachproces

Je gaat ontdekken hoe je coachen kunt gebruiken om anderen te motiveren en in een ontwikkeling te brengen. Je krijgt inzicht in de verschillende coachfasen en de technieken die helpend zijn om deze fasen goed te doorlopen. Je herkent weerstand en kan dit duiden.

 1. Je weet wat TransforMissioneel Coachen is en kan dat met eigen woorden verwoorden.
 2. Je weet coachen te plaatsen in het kader van een voortgaand leerproces.
 3. Je hebt inzicht in de verschillende fasen van het coachgesprek.
 4. Je hebt kennis over verschillende coachtechnieken.
 5. Je herkent weerstand in het coachproces en kan dit duiden en bespreekbaar maken.

HART | Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling

Je gaat ontdekken wat je kwaliteiten, valkuilen en blokkades zijn. Je leert hoe, intrinsieke drijfveren en belemmerende overtuigingen leiden tot denkbeelden, keuzen en acties. In dat kader formuleer je je eigen ontwikkeldoelen en een plan om daar bewust aan te werken.

 1. Je bent in staat te reflecteren op eigen denken en handelen.
 2. Je kunt je kwaliteiten en belemmeringen benoemen en plaatsen in het kader van ontwikkeling.
 3. Je bent in staat om methodisch een stappenplan voor ontwikkeling te volgen.
 4. Je bent in staat het onderliggende bewustwordingsproces van je ontwikkeling te verwoorden.
 5. Je bent in staat om je eigen visie op coachen te formuleren en over te dragen.

HANDEN | Ontwikkelen van coachende vaardigheden

Je leert coachmethodieken en je gaat oefenen met specifieke coachtechnieken. Wat je tijdens de cursus hebt geleerd ga je direct toepassen in je werkpraktijk. Je krijgt concrete handvatten voor het stellen van de juiste vragen en leert hoe je met gerichte interventies het zelfoplossend vermogen kan vergroten.

 1. Je hebt laten zien dat je geleerde coachtechnieken en -vaardigheden bewust kunt toepassen in het coachen van je eigen ontwikkelproces.
 2. Je hebt laten zien dat je methodisch en gefaseerd een coachgesprek kunt hanteren.
 3. Je kunt je houding, communicatie en taalgebruik afstemmen op de ander.
 4. Je kunt iemand in een proces van bewustwording en eigenaarschap brengen.
 5. Je laat zien dat je coachvaardigheden zijn gegroeid en kan beschrijven welke dat zijn.

Voor wie?

De Opleiding tot TransforMissioneel  Jongerencoach Foundation is bedoeld voor hen die een NOBCO-geaccrediteerde coachopleiding willen volgen en werken als jeugdprofessional binnen de jeugdzorg of als jongerenwerker binnen het (kerkelijk) jeugdwerk.

De opleiding is er enerzijds op gericht om de passie vanuit het hart te versterken en anderzijds om de bekwaamheid in het coachen van jongeren te vergroten. Het werken aan bekwaamheid (methoden en technieken), mag dus niet de spontane betrokkenheid en (meevoelen vanuit het hart) onderdrukken. Daarom verbindt deze opleiding het bewust coachend handelen aan een betrokken meeleven, zodat de effectiviteit van coachen toeneemt.

Niveau

De opleiding wordt gegeven op Hbo-niveau, een Hbo denk- en werkniveau is een vereiste. Het is niet nodig om over specifieke coachvaardigheden te beschikken of kennis over coachen te hebben.

SBU en Workload

Formeel heeft het geaccrediteerde deel van de cursus 84 studiebelastinguren. Om de opleiding te plaatsen in een jongerencontext komt er 38 SBU bij. Daarnaast biedt de opleider voor 46 SBU extra studiedagen en leesopdrachten aan via het keuzeprogramma. De workload voor deze opleiding komt daarmee op 164 uur.

Afhankelijk van het studietempo mag je rekenen op gemiddeld 12 uur voorbereiding per cursusdag. Inclusief je coachpraktijk, de praktijkbegeleiding en het schrijven van je persoonlijk verslag ben je gemiddeld 6 uur per week met je studie bezig over een periode van 10-12 maanden

Vrijstellingen

De cursus kent geen vrijstellingen. De reden hiervan is dat de inhoud een geheel eigen karakter en invulling heeft, gebaseerd op de benadering van het TransforMissioneel Coachen. Daarnaast hecht de opleiding er een groot belang aan dat het individueel leerproces op alle onderdelen is te volgen via de leerverslagen van de deelnemer en de daaraan verbonden praktijkbegeleiding. Alleen op deze wijze kan de opleiding volledige verantwoordelijkheid dragen voor het aanbieden van de noodzakelijke leer- en vormingskaders van de deelnemers.

Vraag & Antwoord

Vraag: Ik heb de cursus TransforMissioneel Coachen Basics gedaan. Kan ik dan instromen bij module 3 van de opleiding tot jongerencoach?
Antwoord: Dat is mogelijk nadat je eerst een extra studiedag hebt gevolgd waarin specifieke basics uit module 1 en 2 van de  jongerencoachopleiding worden behandeld. Met de extra studiedag haal je de gemiste elementen in. De kosten hiervan zijn: €265,= (incl. arrangementskosten).
Vraag. Ik heb al een foundation of practitioner opleiding bij CC Excellence gedaan, maar ik wil graag de aantekening ‘jongerencoach’. Wat is dan de route?
Antwoord: Je volgt eerst een online studiedag waarin specifieke basics worden behandeld die alleen in module 1 en 2 van de jongerencoachopleiding aan bod zijn geweest. De kosten hiervan zijn: € 145,=. Daarna stroom je in bij module 3 van de opleiding tot jongerencoach. De praktijkuren (24 CCU) die je maakt tijdens de opleiding zijn specifiek gericht op jongeren. Heb je al een registratie als coach bij de NOBCO, dan ontvang je met deze jongerencoach-diploma PE-punten voor je toekomstige herregistratie.
Vraag: Wat houdt een EMCC/NOBCO geaccrediteerde opleiding in?
Antwoord: Met het kwaliteitskeurmerk van de NOBCO weet je zeker dat je aan een opleiding meedoet die door de beroepsorganisatie een positieve aanbeveling heeft gekregen en geldig is in heel Europa. Met een erkend diploma versnel je je registratieaanvraag bij de NOBCO. Heb je al een registratie als coach bij de NOBCO, dan ontvang je met deze jongerencoach-diploma PE-punten voor je toekomstige herregistratie.

 

Docent

Docent Nienke Ris-Stolk is een ervaren coach op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, loopbaan, (werk)relaties en hoogbegaafdheid. Ze coacht zowel volwassenen als jongeren, waarvoor ze zowel voor de NOBCO als de SKJ geaccrediteerd is. Na jaren docentschap binnen het VO heeft Nienke in het Hoger Onderwijs gewerkt als docent, decaan en studentbegeleider. Naast haar coachpraktijk is ze nu weer werkzaam binnen het VO als leerlingbegeleider, decaan en docent. Binnen Excellence Opleiding is Nienke opleidingscoördinator en verzorgt ze diverse cursussen.

Mensen zien bloeien is haar passie. Bloeien doe je door aandacht te geven aan wat er al is, wat je al hebt en aan je eigen unieke identiteit en missie. In haar coachpraktijk 2Flourish komen jongeren en volwassenen van binnenuit weer in beweging, vaak na jaren van impasse en frustratie. In het werken met (jong)volwassenen staat persoonlijke en professionele ontwikkeling centraal. Specifiek op het gebied van hoogbegaafdheid werkt Nienke in haar praktijk met jongeren (en hun ouders). Daarnaast bouwt ze in verschillende bedrijven aan sterke teams op basis van het Life Languages model. Als docent, decaan en hoogbegaafdheidsspecialist werkt ze op scholen aan nieuwe structuren rondom talentbegeleiding en loopbaanbegeleiding.

 

 

De waarde van je investering

Excellence Opleiding verzorgt InCompany diverse opleidingen en trainingen waarbij de inhoud zich vooral op persoonlijke ontwikkeling en het bekwamen van vaardigheden in het coachen, leidinggeven, samenwerken en teamontwikkeling.

Wij kiezen voor maatwerk. Dat betekent dat we graag met u als opdrachtgever in gezamenlijk overleg tot een goed programma komen. U geeft aan waar groei en ontwikkeling nodig is en wij stellen net zo lang de vragen totdat we weten welke instrumenten daartoe kunnen bijdragen.

Op zoek naar de juiste klik

Voor meer informatie of het aanvragen van een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

De waarde bepalen

Neem contact met ons op voor het opvragen van een offerte.