Een waardengedreven benadering

De Post Hbo Leergang Excellent Leiderschap is een bijzondere leergang voor ervaren leidinggevenden die streven naar een verdieping in authentiek, verbindend en dienstbaar leiderschap. Deze leergang is een reactie op twee belangrijke mondiale ontwikkelingen.

 • De eerste ontwikkeling is verbonden met de betekenis van leiderschap. De klassieke benadering gebaseerd op hiërarchische structuren en extrinsieke motivatie, maakt plaats voor leiderschap waarin betrokkenheid en het creëren van intrinsieke motivatie centraal staan.
 • De tweede ontwikkeling is verbonden met het karakter van de leider. In toenemende mate blijkt het vermogen van de leider om leiding te geven vanuit het eigen innerlijk kompas, bepalend voor de uiteindelijke resultaten van zijn handelen.

We leven in een gecompliceerde en hectische wereld die -mede door het technologische en digitale tijdperk- aan grote veranderingen onderhevig is. Om onszelf en elkaar niet te verliezen in de vaart van deze ontwikkelingen is er grote behoefte aan leidinggevenden die in balans zijn met zichzelf en hun omgeving. Leiders die oog hebben voor de essentiële waarden van leven en werken en een diepere betekenis weten te creëren aan de doeleinden van hun bedrijf of organisatie.

Ook te volgen als Masterclass Serie

Risico van verwaarlozing

Door bovengenoemde ontwikkelingen en de eisen die daar aan worden verbonden, is er een gevaar dat medewerkers en leidinggevenden worden overvraagd en hun eigen ziel verwaarlozen. Vaak begint het met een te grote hoeveelheid aan taken op het werk. Men verliest de regie en als reactie daarop gaat men nog harder werken. In deze paradoxale fase zorgt de leider steeds minder goed voor zichzelf. Langzaam maar zeker slaat de balans door naar één kant. Een proces van innerlijke uitholling is ingezet, met alle gevolgen van dien. Het is daarom van belang om (op tijd) te investeren in de eigen persoonlijke ontwikkeling. Deze zelfzorg is niet alleen in belang van de persoon zelf, maar ook in het belang van de organisatie of het bedrijf.

Regie en effectiviteit

Leiderschap gaat over invloed uitoefenen. Dat begint bij jezelf. Ieder mens moet zijn leven zo inrichten dat gezin, werk, vrije tijd en persoonlijke groei met elkaar in balans zijn. Dat geldt in het bijzonder voor hen die grote verantwoordelijkheden met zich meedragen. In de leergang staat daarom de volgende vraag rondom persoonlijke ontwikkeling centraal:

 • Heb ik nog wel voldoende regie in de balans van mijn eigen leven?

Leiderschap gaat ook over het uitoefenen van invloed op je omgeving. De omvang van deze invloed verschilt per persoon. Dit kan formeel leiderschap zijn zoals het geval is bij een manager of hoofd van een afdeling. Maar het kan ook gaan om professionals, zoals  een leerkracht, pastoraal werker of arts. Ook zij hebben coördinerende taken en zitten regelmatig ingewikkelde besprekingen voor. In de leergang staat daarom de volgende vraag rondom effectiviteit centraal:

 • Wend ik mijn beïnvloedingsmogelijkheden wel op een effectieve manier aan?

Leiderschap is dus niet alleen verbonden aan een formele positie, maar aan een bredere levensopgave die is verbonden met de conditie van de leider.

Leiderschapspositie

De Leergang Excellent Leiderschap richt zich op de synergie tussen de twee polen leiderschapspositie en leiderschapsconditie.

Als er wordt gesproken over leiderschap, dan ligt het accent vaak op de kwaliteit van de leidinggevende om de organisatie in de juiste richting te leiden. Hierbij kun je denken aan het gezamenlijk bepalen van de koers, elkaar motiveren met uitdagende targets, samen innovatieve stappen te bedenken en het nemen van de juiste besluiten om bij het vooraf gestelde doel te komen. Als leider wordt er veel van je verwacht. Door de toenemende complexiteit van de samenleving worden er steeds meer en hogere eisen gesteld aan bedrijven en organisatie en dus ook aan de leidinggeven. Regelmatig bijscholen is daarom een absolute noodzaak. De nadruk in de scholing ligt meestal op het verwerven van de nieuwste inzichten en methodieken op het gebied van beleid, organisatie, cultuur en management en de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten. Dit zijn aspecten van het leiderschap die vooral verbonden zijn met de leiderschapspositie. Deze functionele en ontwikkelingsgerichte vorming van de leider helpt hem of haar op een verantwoorde wijze inhoudelijk sturing te geven aan soms gecompliceerde processen.

Leiderschapsconditie

In deze Leergang ligt de focus op de leiderschapsconditie. Bij conditie gaat het om de toestand van de leider zelf en ligt de nadruk op karaktervorming. Deze conditie vormt een belangrijk fundament voor het werken vanuit een leiderschapspositie en alle keuzen en acties die daarmee verbonden zijn. In de leergang staat de volgende vraag rondom karaktervorming centraal:

 • Wat zijn de waarden en deugden die mij vitaal en authentiek maken in de uitoefening van mijn leiderschap.

Op deze vraag is alleen antwoord te vinden als we de confrontatie met onszelf aangaan, bereid zijn om te leren en te ontdekken wie we zijn als leider, wat ons drijft, welke motieven er aan ons handelen ten grondslag ligt en wie we willen zijn. Er is visie, durf en doorzettingsvermogen nodig om een eigen koers te willen en te durven varen, om authentiek, daadkrachtig en integer te zijn met het oog op het welzijn van allen die door ons leiderschap worden beïnvloedt (zonder het belang van welvaart of profit  terzijde te schuiven).

Verbinding tussen positie en conditie

In de Leergang Excellent Leiderschap wordt er verbinding gelegd tussen de leiderschapspositie en de leiderschapsconditie, door nieuwe inzichten en ontdekkingen over de eigen persoon en essentiële waarden en deugden toe te passen in de werkpraktijk. De meest krachtig en invloedrijke leiders handelen niet vanuit hun leiderschapspositie, maar vanuit hun leiderschapsconditie. Ze steunen in de allereerste plaats niet op technieken, methodieken en de stem van het grote getal, maar vertrouwen op hun innerlijk kompas en zijn bereid deze te delen met anderen en deze zelfs ter discussie te stellen.  Ze kunnen dat doen omdat ze zichzelf kennen en handelen vanuit de overtuiging wat goed en heilzaam is voor de ander. Dat maakt hen tot aantrekkelijke leiders waar mensen graag mee samenwerken.

Essentiële waarden

In de Leergang Excellent Leiderschap worden acht essentiële waarden behandeld die leiden tot een evenwichtige leiderschapsconditie. Deze zijn:

 1. Kennen van en zorg dragen voor je eigen waarden
 2. Oorspronkelijk handelen vanuit eigen identiteit en missie
 3. Creëren van oprechte aandacht en betrokkenheid
 4. Volhardend streven naar het hoogst haalbare
 5. Dienstbaarheid als innerlijke overtuiging centraal stellen
 6. Betekenis ontdekken in wat je samen onderneemt
 7. Betrouwbaar zijn in alle omstandigheden
 8. Moed tonen door op te staan als essentiële waarden worden aangetast

Persoonlijke ontwikkeling

Het zal duidelijk zijn dat de Leergang Excellent Leiderschap vooral aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van de leider. Veel leergangen in leiderschap, management of bestuur richten zich op het cognitieve aspect. Aan de persoonlijke ontwikkeling wordt meestal geen of beperkt aandacht aan besteed. Als we echter meer zicht krijgen op onze persoonlijke ontwikkelingen en daar aan gaan werken, worden we effectiever. Onze keuzes en gedrag worden doelgerichter en onze omgeving zal dit gaan merken. Effectiviteit is dus de vrucht van persoonlijke vorming.

Vaardigheden, kennis en wijsheid

De leergang biedt niet alleen vaardigheden en kennis, maar vooral wijsheid die ons innerlijk voeden en versterken. De drieluik ‘vaardigheden’, ‘kennis’ en ‘wijsheid’  zal steeds verbonden worden met de werkpraktijk en de individuele en persoonlijke ontwikkeling. De trainers zullen naast persoonlijke inbreng en moderne literatuur ook klassieke filosofische en theologische bronnen aanhalen. De trainers, procesbegeleider en de leergroepen zijn hierbij een middel om te leren en te reflecteren op de persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit.

Inhoud

De inhoud van de Leergang Excellent Leiderschap is gericht op acht essentiële waarden in het leiderschap.

Dag 1  |   Waardengedreven Leiderschap

 • TransforMissioneel: de leider als regisseur van waardengedreven processen
 • De moed ontwikkelen om je eigen identiteit en missie niet te verloochenen
 • De kunst ontwikkelen om te verbinden met anderen zonder jezelf te verliezen
 • De ambitie ontwikkelen om te streven naar ‘het juiste midden’
 • Het begint met zelfleiderschap: zelfregie en zelfzorg

Masterclass door Bart Broekman.

Dag 2  |   Leiderschap en Authenticiteit

 • Ken jezelf: identiteit vanuit het ‘gekend zijn’.
 • Ontdekken van eigen missie en die verbinden met leiderschap.
 • Ruimte geven aan de authenticiteit van de ander, zonder de eigen authenticiteit te verliezen.
 • Ken je bron en weet hoe je aangesloten blijft.

Masterclass door Jacky van de Goor.

Dag 3  |   Leiderschap en Verbondenheid

 • Het creëren van oprechte en actieve betrokkenheid.
 • Verbinding tussen top en werkvloer: als het boven beweegt, beweegt het beneden dan ook? En vice versa!
 • Verbinden door los te laten: ruimte geven aan autonomie en diversiteit.
 • Het beïnvloeden in organisaties vanuit contextueel perspectief.

Masterclass door Hans Groeneboer.

Dag 4  |   Leiderschap en Meesterschap

 • Het belang van ‘meesterschap’ en het bevorderen van uitmuntendheid als tegenhanger van routinematig handelen.
 • Een uitdagend plan ontwikkelen o.b.v. ‘best practice’ om continue te ontwikkelen (ambitie).
 • Het proces van ontwikkelen van eigen en andermans oneindig potentieel (leren en transformeren).
 • De bereidheid om te oefenen, in te spannen, de tweede mijl te gaan, te lijden voor het beste (discipline).

Masterclass door Joël Aerts.

Dag  5  |   Leiderschap en Dienstbaarheid

 • De betekenis van dienstbaarheid voor resultaatgerichte organisaties.
 • Het geven van autonomie aan medewerkers is gebaseerd op het geven van vertrouwen.
 • Het stimuleren van zelfsturing in plaats van leiden vanuit controle en hiërarchie.
 • Hoe krijgt dienstbaarheid inhoud en vorm als er sprake is van tegenstand, kritiek en teleurstelling

Masterclass door dr. Inge Nuijten.

Dag 6  |   Leiderschap en Zingeving

 • De inspiratiebronnen van onze medewerkers inzetten om te ontdekken en uit te dragen wat voor onze organisatie van betekenis is
 • Het belang van creativiteit en verbeelding voor identiteitsontwikkeling en zingeving binnen onze organisatie
 • De relevantie van kunst voor het omgaan met de levens- en zinvragen op het terrein van leiderschap
 • Leiderschap spreekt niet alleen aan op hoofd en handen, maar ook op hart en ziel. Kernwoorden: zingeving, inspiratie, levenslust, vitaliteit, creativiteit en verbeeldingskracht

Masterclass door prof. dr Hans Alma.

Dag 7  |   Leiderschap en Integriteit

 • De betekenis van integer leiderschap voor bedrijven en organisaties.
 • Voorbeeldleiderschap: Hoe eerlijk en betrouwbaar ben ik zelf?
 • Leiderschap en ethische dilemma’s.
 • Ethische cultuuraspecten voor het bevorderen van organisatie-integriteit.
 • Het zeven stappen model van Van Luijk (praktijk)

Masterclass door dr. Leonie Heres.

Dag 8  |   Leiderschap en Daadkracht

 • Slotsessie: Het uur der waarheid…
 • Leiderschap is de moed om beslissingen te nemen en doorzettingsvermogen te tonen.
 • Verbinden van alle leiderschapsthema’s tot één geheel.
 • Collectieve afsluiting.

Masterclass door prof. dr. Gabriel Anthonio

Ook te volgen als Masterclass Serie

Doelgroep en niveau

De Leergang Excellent Leiderschap is gericht op leidinggevenden, managers en directeuren die meerdere jaren ervaring hebben in het leidinggeven en zich willen ontwikkelen in persoonlijk leiderschap. De deelnemers komen uit diverse sectoren van de samenleving, zoals het bedrijfsleven, non-profit organisaties, overheid, onderwijs, kerk, enzovoort.

Ervaringen van deelnemers

Vereisten

 • De werkervaring (minimaal drie jaar) is belangrijk voor diepgaande interactie, reflectie, verwerking en toepassing van nieuwe inzichten.
 • Deelnemers aan de leergang staan er voor open om de confrontatie aan te gaan met innerlijke overtuigingen en denkbeelden die de ontwikkeling van krachtig, persoonlijk leiderschap in de weg staan. Dit komt tot uiting in de bereidheid om te reflecteren, zichzelf op een diepgaande wijze te onderzoeken en van harte open te staan voor feedback en nieuwe inzichten in de Begeleide Intervisie en het Executive Coachtraject.
 • Met het oog op het collectief leerproces, zijn deelnemers bereid om zich binnen de leergroep kwetsbaar op te stellen en elkaar te ondersteunen in de persoonlijke groei en in de ontwikkeling als leider.
 • Om de leergang te kunnen volgen is een HBO/WO werk- en denkniveau vereist.

Belasting in aantal studie-uren (SBU)

De belasting van de leergang is lastig uit te drukken in het aantal uren omdat de leergang niet primair gericht is op de cognitieve ontwikkeling. Er wordt de nodige tijd besteed aan ‘trage vragen’ (wat betekent het om leider te zijn, uit welke bronnen put ik, hoe blijf ik dicht bij mezelf, met welke toekomst wil ik mij verbinden, enzovoort.). Dit soort vragen kunnen niet snel worden beantwoord. Ze vergen een voortdurende en procesmatige aandacht van de deelnemer. Daarnaast worden de leiderschapsthema’s verbonden met specifieke omstandigheden en uitdagingen op de eigen werkvloer. Dat wordt gedaan met behulp van eigen casussen in de Begeleide Intervisie en het Executive Coachtraject. De deelnemer wordt met behulp van een ‘persoonlijk journaal’ geholpen om iedere werkdag een kwartier te reflecteren op zijn belangrijkste leerdoelen. Ook zijn er praktijkopdrachten verbonden met relevante literatuurstudie. Hoeveel tijd een deelnemer hier aan besteedt zal mede afhangen van zijn leessnelheid, de diepgang in het overdenken, zijn manier van leren en de actuele werksituatie.

Met oog voor dit soort verschillen in studiebelasting per deelnemer, is de richtlijn voor het aantal studiebelastinguren vastgesteld op 251 voor de gehele leergang. Dit is ongeveer 8 uur investering per week tijdens de looptijd van de leergang. We moedigen deelnemers aan deze tijd minimaal beschikbaar te stellen tijdens de looptijd van de leergang.

Resultaten

In de Leergang Excellent Leiderschap gaat het niet primair om de cognitieve ontwikkeling. Hoewel er hoogwaardige input wordt gegeven via een serie masterclasses en bestudering van relevante literatuur, zal het accent vooral liggen op de reflectie, bezinning en praktijkontwikkeling.

De intensieve procesondersteuning tijdens het leertraject is gericht op bewustwording en groei op onderstaande gebieden. Het zal per deelnemer verschillen op welke gebieden de focus komt te liggen in het eigen leerproces.

 1. Ik ben in staat om goed onder woorden te brengen wie ik ben als leider en wat mij ten diepste motiveert.
 2. Ik ken mijn innerlijke waarden en ik weet hoe ik die kan hanteren in situaties waar sprake is van tegengestelde waarden.
 3. Ik ben mij bewust geworden van mijn automatische denk- en reactiepatronen in het omgaan met stress, moeiten, tegenstand, teleurstellingen, enzovoort en ik weet welke patronen en mechanismen al dan niet bijdragen aan het leiderschap dat ik voor ogen heb.
 4. Ik ben mij ervan bewust hoe ik anderen op mijn eigen unieke manier mag dienen als leider.
 5. Ik ken de waarde van betrouwbaarheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid en ik weet hoe integriteit in mijn leiderschap en binnen de organisatie kan worden bevorderd.
 6. Ik weet op een integere wijze balans te vinden tussen eigenbelang en de belangen van anderen.
 7. Ik ben mij bewust van de diepe betekenis van vriendschap en weet deze op een effectieve wijze te gebruiken voor het creëren van verbondenheid.
 8. Ik weet hoe ik op een integere en effectieve wijze anderen kan bemoedigen, complimenteren en waarderen.
 9. Ik weet hoe ik vertrouwen kan geven aan mijn medewerkers en wat ik moet doen om autonomie op de werkvloer te bevorderen.
 10. Ik weet wat ik als leider moet doen om het potentieel in mezelf en anderen de ruimte te geven en tot volle bloei te laten komen.
 11. Ik weet hoe ik mijn medewerkers en collega’s het beste kan dienen, zonder mezelf voorbij te lopen of de belangen van de organisatie of de onderneming te schaden.
 12. Ik weet een gezonde ambitie naar meesterschap te ontwikkelen, zodat de resultaten  waar we naar streven getuigen van een buitengewone en opmerkelijke inzet en kwaliteit.
 13. Ik weet balans te brengen in de energie die het werk van me vraagt en die het oplevert en wat ik moet doen om met plezier te blijven werken, zonder opgebrand te raken.
 14. Ik ken de bronnen waar ik energie, motivatie en betekenis aan ontleen en ik weet wat ik moet doen om uit deze bronnen te putten.
 15. Ik weet hoe ik mijn unieke missie en passie kan verbinden met mijn leiderschap op de plek waar ik functioneer.
 16. Ik weet hoe ik mijn bedrijf, organisatie en medewerkers kan helpen om zodanig betekenis te geven aan de dingen we doen, dat er een innerlijke drive en dynamiek ontstaat in het samen werken aan de toekomst.
 17. Ik weet op welke momenten ik in mijn leiderschap moed en durf mag tonen door daadkrachtig voor mezelf of voor de ander op te komen

Examen

De resultaten worden getoetst met een examen. Deze bestaat uit het schrijven van een persoonlijk leerverslag, het geven van een persoonlijke presentatie en het schrijven van een artikel over een van de behandelde hoofdthema’s. Hierbij maak je gebruik van voorbeelden en dilemma’s  uit je eigen leiderschapspraktijk.

Locatie

Als opleidingslocatie is gekozen voor een centrale locatie in Nederland. Het viersterren Landgoedhotel Villa Vennendal te Nunspeet is een sfeervol buitenverblijf in een bosrijke omgeving en draagt bij aan de rust en inspiratie die nodig is voor een unieke ervaring tijdens deze opleiding.

Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet
Klik hier voor het maken van een routebeschrijving.

Data

Editie Voorjaar 2019

De volgende editie van de Leergang Excellent Leiderschap wordt gehouden in het eerste semester van 2019.  De bijeenkomsten worden gehouden op een vrijdag en vinden ongeveer om de drie weken plaats.

DAG 1 | 1 februari 2019| Waardengedreven Leiderschap| Bart Broekman
DAG 2| 1 maart 2019| Leiderschap en Authenticiteit| Jacky van de Goor
DAG 3| 22 maart 2019| Leiderschap en Verbondenheid| Hans Groeneboer
DAG  4| 19 april 2019| Leiderschap en Meesterschap| Joël Aerts
DAG  5| 10 mei 2019| Leiderschap en Dienstbaarheid| dr. Inge Nuijten
DAG 6| 24 mei 2019| Leiderschap en Zingeving| prof. dr. Hans Alma
DAG  7| 7 juni 2019| Leiderschap en Integriteit| dr. Leonie Heres
DAG 8| 21 juni 2019| Leiderschap, Moed en Daadkracht| prof. dr. Gabriël Anthonio

De waarde van je investering

Klik hier voor een algemene verantwoording van de opleidingskosten.

Opleidingskosten

De opleidingskosten zijn vastgesteld op € 3.250,=

Specificatie

 • € 1.775,=  Masterclasses en Begeleide Intervisie
 • € 1.475,=  Traject Executive Coaching Individueel

Overige kosten

De bijkomende kosten  zijn vastgesteld op € 1.365,=

Specificatie

 • € 350,=   Studiemateriaal, syllabussen, literatuur en reprorechten
 • € 790,=   Locatie- en arrangementskosten
 • € 190,=    Certificeringskosten
 • € 35,=     Administratiekosten

Btw
De opleidingskosten en bijkomende kosten zijn exclusief 21% btw.

Betalingsregeling

Een deelnemer heeft de mogelijkheid om de opleidingskosten van de Leergang in 2, 4, of 6 termijnen te betalen en kan dit aangeven bij de inschrijving.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Executive Coaching en Intervisie

Executive Coaching

Deelnemers volgen een individueel coachtraject van vijf sessies en werken onder leiding van een Executive Coach aan hun eigen leiderschapsontwikkeling. De inhoud van de leergang wordt op deze manier stevig verankerd in het praktisch functioneren op de eigen werkvloer. Voorbeelden van coachvragen zijn:

 • We staan voor een ingrijpende strategische operatie. Ik ben vooral visionair en motivator en wil me bewust worden van mijn blinde vlekken daarin en alle medewerkers betrekken bij de veranderingen die er aan staan te komen.
 • De kernwaarden van onze organisatie zijn onvoldoende in onze organisatie ingedaald. Hoe kan ik vanuit mijn rol meer verbinding krijgen tussen wat wij als organisatie belangrijk vinden en hoe onze medewerkers functioneren?
 • Hoe kan ik mijn medewerkers inspireren en enthousiasmeren, zonder dat ik mezelf verlies in een gemaakte houding?
 • In het fusieproces sta ik voor morele dilemma’s die mij uitdagen om mij steviger op te stellen. Van nature vind ik dit lastig en wil daarin mijn positie innemen.
 • Ik heb het idee dat ik onvoldoende wordt uitgedaagd door mijn omgeving om het beste er uit te halen. Ik heb iemand nodig die me een spiegel durft voor te houden en kritische vragen kan stellen.

Begeleide Intervisie

Via Begeleide Intervisie brengen de deelnemers eigen casussen in en bespreken deze onder leiding van een Begeleide Intervisor. Met behulp van diverse intervisiemethoden geeft de deelnemers elkaar adviezen en worden ze geholpen om concrete stappen te zetten.

Dagprogramma

Onderstaande indeling is een richtlijn voor de programmering van de studiebijeenkomsten.

09.00 uur| Ontvangst (de koffie staat klaar)
09.45 uur| Opening van de bijeenkomst
10.00 uur| Masterclass
13.00 uur| Culinaire Lunch
14.15 uur| Verwerkingsopdracht
15.00 uur| Begeleide Intervisie
17.00 uur| Afsluiting

 

Docenten