Het roer in eigen handen én samen koers houden

De teamtraining voor zelfsturende teams (ook wel zelfstandige teams genoemd) helpt teamleden de noodzakelijke vaardighedenhouding en motivatie te ontwikkelen die nodig zijn om effectief en met plezier samen te werken, onderling te communiceren en gezamenlijk op een betekenisvolle wijze de gewenste resultaten te bereiken in lijn met de visie en missie van de organisatie.

Zelfsturing: op persoonlijk en teamniveau

In deze training -waar teamcoaching integraal onderdeel van uitmaakt- wordt de nodige inzet van de deelnemers verwacht. De training is gericht op het functioneren als team, maar ook op de ontwikkeling van de individuele teamleden. Van elk teamlid wordt verwacht dat ze eigen leerdoelen formuleren en uitwerken. Zicht krijgen op de eigen rol en het eigen gedrag binnen het team en daar bewust invloed op uitoefenen, is essentieel in het proces van eigenaarschap en teamontwikkeling. Tijdens de looptijd van de training zijn er verschillende momenten waarop de teamleden elkaar deelgenoot maken van de vorderingen die ze maken in hun persoonlijk proces binnen het teamfunctioneren.

Bouwstenen van een zelfsturend team

Aansluiting vinden met de eigen praktijk, omgeving en cultuur zijn van wezenlijk belang voor het vormen van een zelfsturend team. Daarom wordt het programma voor deze training in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld. Uit ervaring blijkt dat de volgende thema´s essentieel zijn in een training voor zelfsturende teams:

 1. Visie en Motivatie:  wat drijft ons om zelfsturend team te zijn, wat is onze visie daarop en wat zijn de succes- en faalfactoren in het werken met zelfsturende teams.
 2. Kernwaarden en Teamcultuur: het gezamenlijk ontwikkelen van een effectief en authentiek teamcultuur in aansluiting op de (beoogde) organisatiecultuur en kernwaarden: klantgericht, betrouwbaar, resultaatgericht, professioneel en flexibel.
 3. Teamkwaliteiten en Competenties: het onderzoeken, vaststellen en waarderen van de aanwezige en noodzakelijke (gewenste) competenties en kwaliteiten binnen het team.
 4. Teammeetlat: wat zijn de doelen van het zelfsturend team, welke teamtaken horen daarbij en wat spreken we af in de manier waarop we met elkaar omgaan.
 5. Teamafspraken:  taken verdelen binnen het zelfsturend team, het principe van roulerende taakverdeling, vergaderen en besluiten nemen, het principe van consensus.
 6. Teamcommunicatie (1): transparant werken en verantwoording afleggen, het proces van inleven en verbinden, feedback geven en ontvangen.
 7. Teamcommunicatie (2): het gezamenlijk creëren van een effectieve en oplossingsgerichte overleg- en werkwijze en efficiënte besluitvormingsmethode passend bij het team.
 8. Teamniveau: het ontwikkelingsniveau van het team in kaart brengen en de daarbij behorende begeleiding- en interventievaardigheden om het team naar een volgend niveau te brengen.

De trainingsroute

Verspreid over een periode van enkele maanden kent de trainingsroute de volgende onderdelen:

 • Een intakesessie met de opdrachtgever
 • Een startbijeenkomst met alle teamleden en direct betrokkenen
 • Een teamtraining van 8 dagdelen (transfer naar zelfsturend team)
 • Een borgtraject van 2 dagdelen (borgen van de nieuwe werkwijze)
 • Een resultatensessie met de opdrachtgever (evt. in combinatie met een borgsessie)

Binnen de training wordt gewerkt met verschillende methodieken en werkvormen gericht op teamontwikkeling, zelfreflectie en teamsamenwerking. Het doel is dat de teamleden gezamenlijk afspraken maken over wat wel en niet werkt, nieuwe vaardigheden leren in het samenwerken en communiceren en een gezamenlijke visie ontwikkelen op het behalen van betekenisvolle resultaten.

De trainers

Het maakt een groot verschil of de training is gericht op nieuwe of bestaande teams. Bij bestaande teams is het belangrijk om rekening te houden met reeds aanwezige dynamieken en onderliggende verhoudingen. Dit vergt van de trainers specifieke coachvaardigheden, alsook kennis en inzichten over teamdynamieken om dit te herkennen, te benoemen en samen met het team te zoeken naar de relevantie en (indien nodig en gewenst) integratie binnen het concept van teamzelfsturing. Binnen Excellence Opleiding & Training is deze expertise en ervaring in ruime mate aanwezig.

Voor wie?

De teamtraining “Zelfsturende Teams” is voor teams die (gaan) werken met zelfsturing. Tijdens het traject worden de betreffende teams, teamleden en teamleiders begeleidt en gecoacht in de principes van zelfsturing via een combinatie van training en coaching. In nauw overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke mate van zelforganisatie en zelfsturing het team en de organisatie aan kan en nodig heeft.

De waarde van je investering

Excellence Opleiding & Training verzorgt InCompany diverse opleidingen en trainingen gericht op het functioneren van medewerkers en leidinggevenden binnen non-profit organisaties, zoals onderwijs, zorg en welzijn. De inhoud richt zich vooral op persoonlijke ontwikkeling en het bekwamen van vaardigheden in het coachen, leidinggeven, samenwerken en teamontwikkeling.

Wij kiezen zoveel mogelijk voor maatwerk. Dat betekent dat we graag met u als opdrachtgever in gezamenlijk overleg tot een goed programma komen. U geeft aan waar groei en ontwikkeling nodig is en wij stellen net zo lang de vragen totdat we weten welke instrumenten daartoe kunnen bijdragen.

Op zoek naar de juiste klik

Voor meer informatie of het aanvragen van een kennismakingsgesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen of het contactformulier invullen.

De waarde bepalen

Neem contact met ons op voor het opvragen van een offerte.