Ervaringen TransforMisioneel Coachen Basics

De beste manier om te vertellen wat de cursus TransforMissioneel coachen Basics voor jou kan betekenen is door de cursisten zelf aan het woord te laten.

Uiteindelijk heb ik de grote sprong gewaagd

De cursus TransforMissioneel Coachen Basics heeft me geholpen een eerste stap te zetten om de Practitioner opleiding te doen. Na het vergelijken met andere coachopleidingen heb ik voor de coachopleiding bij CC Excellence gekozen omdat vooral de TransforMissionele aanpak en de verdieping me erg aansprak. Uiteindelijk heb ik de grote sprong gewaagd en het bracht me meer dan ik kon dromen.
Heleen Reinders, stafmedewerker revalidatie en onderzoeker lectoraat leiderschap

De cursus heeft me geprikkeld om na te denken over wie ik ben en wil zijn als coach.

De cursus heeft me geprikkeld om na te denken over wie ik ben en wil zijn als coach. Doordat je eerst de Basics doet, kan je daarna met meer zekerheid kiezen of je wel of niet verder wilt als coach professional. Door het TransforMissioneel gedachtengoed wordt je geleerd om recht  te doen aan mens én context. Dat maakt de coaching geloofwaardig en impactvol.
Herbert Westerink, Verandercoach

Ik ben nog nooit eerder zo gemotiveerd op zoek gegaan naar mijn eigen identiteit

Door het volgen van deze cursus en de aansporingen die worden gegeven ben ik meer uitgedaagd en gemotiveerd om op zoek te gaan naar mijn eigen identiteit dan alle voorgaande cursussen die ik eerder in mijn leven heb gevolgd.
Patrick Eversen, Coördinator IT & ICT en Innovatie

De cursus heeft niet alleen mijn visie op coachen veranderd, maar ook mijzelf.

TransforMissioneel Coachen Basics heeft niet alleen mijn visie op coachen veranderd, maar ook mijzelf.  De cursus is op een professionele  manier gegeven en direct toepasbaar in mijn coachpraktijk en persoonlijk leven.
Arend Jansen, Onderwijsadviseur

CC Excellence laat iedere keer weer zien hoe je het beste uit jezelf kunt halen.

Ik heb zowel trainingen op locatie als online gevolgd. Waar je voorkeur ook naar uitgaat, CC Excellence laat iedere keer weer zien hoe je het beste uit de omstandigheden en uit jezelf kunt halen. En is dat niet een belangrijk aspect van coaching? Ook met de online trainingen wisten de cursusleiders me steeds weer te boeien, hielden ze me bij de les en zorgden ze voor een goede interactie. Iedere trainingsdag was voor mij bijzonder waardevol.
Ike Roetman, Product Owner

Het heeft me aangespoord om ook de Practitioner-opleiding te volgen.

Investeer in jezelf en doe deze cursus! Mijn doel was om de  cursus te volgen waardoor ik anderen tot zegen kon zijn. Wat ik niet had verwacht is dat ik er heel veel over mezelf door mocht leren. Het heeft me aangespoord om ook de Practitioner-opleiding te volgen.
Jeroen Timmermans, Coach Cross Culture & Leadership

En nog meer reacties van enthousiaste cursisten…

Ik heb veel geleerd over coachen en het coachproces. Ben geconfronteerd met persoonlijke belemmeringen en de noodzaak om hiermee aan de slag te gaan. Een goede cursus om je als amateur te ‘professionaliseren’ in het coachen van mensen.

De cursus is zeker de moeite waard omdat je ontzettend veel leert op een prettige manier. De combinatie van lesgeven en ruimte voor opmerkingen en vragen vanuit de groep, waren heel goed.

Prachtige kans om kennis te maken met het coachen, maar zeker ook met jezelf! Heb na 44 jaar weer nieuwe ontdekkingen mogen doen over mezelf.

De kwaliteit van het materiaal is erg goed. Geen simpel readertje. Alles zeer goed doordracht en overdacht. Je wordt serieus genomen, wat blijkt uit alles.

Ik heb de cursus ervaren als een ‘spiegel’ en heb daar erg veel van geleerd.

De cursusleiding is heel prettig, rustig, ontspannen, hartelijk, elkaar aanvullend, maken het geheel overzichtelijk en stellen de cursisten op hun gemak.

Duidelijk en veel, héééél veel oefeningen, waardoor het iets van jezelf wordt.

De cursus is absoluut de moeite waard. Niet alleen in de kerk, Ik heb deze cursus al bij enkele christen-ondernemers aangeraden.

Ik ga met een gereedschapskist vol vaardigheden naar huis!

Het was voor mij een stimulans om verder te gaan met coachen. Ben nu bezig met de Leergang!

Ik wilde vooral helder krijgen wat het verschil is tussen coachen en andere hulpgesprekken. Daar is aan voldaan en nog veel technieken op de koopt toe.

Ik heb tijdens mijn Hbo-opleiding al veel gehad over coachen. Maar dit was een goede opfrissing en de praktijk- en groepsopdrachten hielpen me met het toepassen van de theorie in de praktijk.

Ik zou deze cursus zeker aanraden aan voorgangers en leidinggevenden. Net als ik hebben de meeste voorgangers de neiging om adviezen te geven, oplossingen aan te dragen en problemen op te lossen. Maar hierdoor ontnemen we de mensen die we leiden de gelegenheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen en te groeien.

Werken aan je coachvaardigheden en aan jezelf

De verdiepende cursus TransforMissioneel Coachen Basics is een uniek programma van vier dagen verspreid over vier maanden en wordt op diverse plaatsen in het land gegeven. De cursus is bedoeld als een inleiding in het coachen of coachend leidinggeven, maar is zeker niet oppervlakkig. In vier maanden tijd ervaar je een diepgaande professionele en persoonlijke ontwikkeling door het toepassen van principes en vaardigheden binnen je eigen (werk)setting en op je eigen leven.

Wie met positief resultaat de Basics heeft gevolgd, kan aansluitend een EMCC/ NOBCO erkende Foundation- of de Practitionertraject volgen (Europees erkend diploma). Maar wie geen vervolgopleiding wil doen, heeft met de Basics als een op zichzelf staande cursus een flinke investering gedaan in het uitbouwen van zijn coachvaardigheden..

Deze cursus kenmerkt zich door een professionele benadering en christelijke uitgangspunten. Deze aanpak wordt door de deelnemers zeer enthousiast ontvangen en levert op de onderdelen ‘cursusinhoud’ en ‘docenten’ een gemiddelde score op van 9.1.

Onderwijsmodulen

In deze verdiepende basiscursus krijg je concrete handvatten aangereikt om anderen individueel te coachen. Tijdens dit proces wordt er ook veel aandacht besteed aan je persoonlijke ontwikkeling. De vaardigheden die je van anderen verwacht ga je eerst op jezelf en de andere cursisten toepassen. Er is veel ruimte voor het oefenen van coachvaardigheden en het bespreken van  eigen praktijksituaties.

Module 1 | Inleiding TransforMissioneel Coachen

Deze startmodule heeft tot doel om meer zicht te krijgen op de verschillende visies van het coachen. Er wordt uitgebreid ingaan op het TransforMissioneel Coachen. Deze benadering is er niet op gericht om zo snel mogelijk prestatiedoelen te halen. Concreet resultaat is voor ons belangrijk, maar de weg daar naar toe is net zo belangrijk. Wij kiezen voor een route waar je onderweg veel leert over jezelf en de context waar je deel van uitmaakt. Daarmee haal jij niet alleen je doelen, maar leer je jezelf ook beter kennen en ga je -als nevenresultaat- beter functioneren en presteren.

In het TransforMissioneel Coachen is identiteit een belangrijk aandachtsgebied. Wie ben ik, wat maakt mij uniek, wat zijn mijn kwaliteiten? Nauw verbonden daarmee is de vraag: wat is mijn missie? Wat vind ik werkelijk belangrijk, waar geef ik echt om, hoe zet ik mijn gaven en talenten in? Als mijn identiteit en missie helder zijn, ben ik dan in staat om op een authentieke wijze vorm te geven aan mijn eigen functioneren op de plek waar ik van betekenis wil zijn?

TransforMissioneel Coachen zoekt in dit proces aansluiting bij de omgevingscultuur waar je deel van uitmaakt. Want de effectiviteit van je missie zal voor een groot deel afhangen van de wijze waarop je  in staat bent onderdeel te worden van die cultuur, zonder je identiteit en eigenheid te verliezen. Een belangrijke sleutel om dit te bereiken is het vormgeven en in stand houden van goede relaties. In wat voor situatie je ook verkeert, de kwaliteit van de relaties in die situatie, zijn bepalend voor je succes.

In dit kader is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe leer- en veranderprocessen verlopen en hoe je als coach of coachend leider invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van de ander. In deze basiscursus staat vooral het eigen leerproces centraal en wordt er een begin gemaakt met het ontwikkelen van eigen coachvragen in relatie tot de eigen coachhouding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse coachtechnieken en –methodieken.

Module 2 | Basisvaardigheden TransforMissioneel Coachen

Deze module heeft tot doel om de cursist vertrouwd te maken met de basisbeginselen van het coachen. Deze module is niet overbodig voor hen die in de praktijk al met coachen te maken hebben gehad. Zelfs voor de doorgewinterde coach is het van belang om opnieuw stil te staan bij de vraag: doe ik de dingen nog zoals ik ze zou moeten doen?

Coachen is een vak apart. Veel mensen denken dat ze coachen, maar in feite doen ze niets anders dan adviseren of het doorgeven van kennis. Coachen vergt een actieve luisterhouding en doelgericht vragen stellen om zo de ander in een proces te brengen van bewustwording en ontwikkeling. Bij coachen gaat het erom dat niet de coach maar de coachee zelf het antwoord gaat vinden. In deze module gaat de deelnemer ontdekken welke stijl van coachen bij hem past en hoe hij die effectief kan inzetten. Ook zal hij zicht krijgen op zijn eigen coachkwaliteiten en de daaraan verbonden persoonlijke valkuilen en uitdagingen.

TransforMissioneel Coachen heeft te maken met het herdefiniëren van denkkaders. De deelnemer krijgt in deze module technieken aangereikt die de coachee helpen bij het bedenken van ‘baanbrekende oplossingen’ voor zijn eigen probleem. In dat kader zal ook worden stil gestaan bij het doorbreken van weerstanden in het coachen.

Tijdens de gehele cursus wordt veel geoefend in kleine groepjes van twee of drie personen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van persoonlijke en actuele casussen. De leerervaringen worden zowel in de kleine groep als plenair gereflecteerd en geëvalueerd.

Eindtoets

De eindtoets voor deze opleiding bestaat uit het schrijven van een Persoonlijk Leerverslag. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de cursist het certificaat “TransforMissioneel Coachen Basics”. Bij een onvoldoende is er een eenmalig herkansingsmogelijkheid. Deze herkansing dient plaats te vinden binnen drie maanden na de datum waarop de onvoldoende beoordeling aan de student is bekend gemaakt (voor deze herkansing ontvangt de student een aanvullende factuur).

Doeleinden

Deze verdiepende cursus voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals die is vastgesteld door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Dat betekent dat er eisen worden gesteld aan de cursus die tot doel hebben om een zekere kwaliteit en opleidingsniveau te garanderen. We hebben deze eisen vertaald naar concrete doeleinden waar je in deze cursus resultaat in gaat boeken.

HOOFD | Inzicht in coachen en het coachproces (kennis)

Je gaat ontdekken hoe je coachen kunt gebruiken om anderen te motiveren en in een ontwikkeling te brengen. Je krijgt inzicht in de verschillende coachfasen en de technieken die helpend zijn om deze fasen goed te doorlopen. Je herkent weerstand en kan dit duiden.

 1. Je weet wat TransforMissioneel Coachen is en kan dat met eigen woorden verwoorden.
 2. Je weet coachen te plaatsen in het kader van een voortgaand leerproces.
 3. Je hebt inzicht in de verschillende fasen van het coachgesprek.
 4. Je hebt kennis over verschillende coachtechnieken.
 5. Je herkent weerstand in het coachproces en kan dit duiden en bespreekbaar maken.

HART | Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling (houding)

Je gaat ontdekken wat je kwaliteiten, valkuilen en blokkades zijn. Je leert hoe, intrinsieke drijfveren en belemmerende overtuigingen leiden tot denkbeelden, keuzen en acties. In dat kader formuleer je je eigen ontwikkeldoelen en een plan om daar bewust aan te werken.

 1. Je bent in staat te reflecteren op eigen denken en handelen.
 2. Je kunt je kwaliteiten en belemmeringen benoemen en plaatsen in het kader van ontwikkeling.
 3. Je bent in staat om methodisch een stappenplan voor ontwikkeling te volgen.
 4. Je bent in staat het onderliggende bewustwordingsproces van je ontwikkeling te verwoorden.
 5. Je bent in staat om je eigen visie op coachen te formuleren en over te dragen.

HANDEN | Ontwikkelen van coachende vaardigheden (vaardigheden)

Je leert coachmethodieken en je gaat oefenen met specifieke coachtechnieken. Wat je tijdens de cursus hebt geleerd ga je direct toepassen in je werkpraktijk. Je krijgt concrete handvatten voor het stellen van de juiste vragen en leert hoe je met gerichte interventies het zelfoplossend vermogen kan vergroten.

 1. Je hebt laten zien dat je geleerde coachtechnieken en -vaardigheden bewust kunt toepassen in het coachen van je eigen ontwikkelproces.
 2. Je hebt laten zien dat je methodisch en gefaseerd een coachgesprek kunt hanteren.
 3. Je kunt je houding, communicatie en taalgebruik afstemmen op de ander.
 4. Je kunt iemand in een proces van bewustwording en eigenaarschap brengen.
 5. Je laat zien dat je coachvaardigheden zijn gegroeid en kan beschrijven welke dat zijn.

Voor wie?

Deze verdiepende cursus TransforMissioneel Coachen Basics is bijzonder geschikt voor leidinggevenden, managers, teamleiders, coördinatoren, stafmedewerkers en lijnfunctionarissen uit allerlei branches. Kortom, iedereen die verantwoordelijkheid draagt in het leidinggeven aan of begeleiden van anderen. Uit welke beroepsgroep je ook komt in deze cursus gaat het over processen en principes die voor iedereen herkenbaar zijn.

In de praktijk geeft de diversiteit van de cursusgroep een bijzondere dimensie aan de interactie en oefeningen en draagt het bij aan nieuwe inzichten voor de eigen werkcontext.

Niveau en Studiebelasting

De cursus wordt gegeven op HBO-niveau. Een specifieke vooropleiding wordt niet vereist. Ook is het niet nodig om coachvaardigheden of kennis over coachen te hebben. Om de cursus goed te kunnen volgen is een HBO denk- en werkniveau wel een vereiste.

Afhankelijk van het studietempo mag je rekenen op gemiddeld 8-12 uur voorbereiding per cursusdag en ongeveer 12 uur voor het schrijven van je persoonlijk leerverslag.

De cursus is gebaseerd op de kwaliteitscriteria van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en is bij voldoende resultaat een opstap naar een erkende EQA Foundation of Practitioner coachopleiding.

Vrijstellingen

De cursus kent geen vrijstellingen. De reden hiervan is dat de inhoud een geheel eigen karakter en invulling heeft, gebaseerd op de benadering van het TransforMissioneel Coachen. Daarnaast hecht de opleiding er een groot belang aan dat het individueel leerproces op alle onderdelen is te volgen via de leerverslagen van de deelnemer en de daaraan verbonden praktijkbegeleiding. Alleen op deze wijze kan de opleiding volledige verantwoordelijkheid dragen voor het aanbieden van de noodzakelijke leer- en vormingskaders van de deelnemers.

Schrijf je in voor de Basiscursus

Data Najaar 2022

Data Voorjaar 2023

Nunspeet (zaterdag) – T64

Nunspeet (zaterdag) – T66

 • 17 september
 •  8 oktober
 •  5 november
 •  10 december
 • 18 maart
 • 22 april
 • 13 mei
 • 3 juni

Woerden  (zaterdag) – T65

Woerden (zaterdag) – T67

 • 24 september
 •  15 oktober
 •  12 november
 •  17 december
 • 18 maart
 • 22 april
 • 13 mei
 • 3 juni

 Een cursusdag begint om 09.30 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur.

Locaties

Trainingslocatie Midden Nederland
InOffice Woerden
Polanerbaan 13H
3447 GV Woerden
Klik hier voor een routebeschrijving

Trainingslocaties Noord- en Oost Nederland
Villa Vennendal
Als opleidingslocatie is gekozen voor een centrale locatie in Nederland. Het viersterren Landgoedhotel Villa Vennendal te Nunspeet is een sfeervol buitenverblijf in een bosrijke omgeving en draagt bij aan de rust en inspiratie die nodig is voor een unieke ervaring tijdens deze opleiding.

Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet
Klik hier voor het maken van een routebeschrijving.

De waarde van je investering

Wie op zoek gaat naar een gelijkwaardige cursus van acht dagdelen komt al snel tot de ontdekking dat je hiervoor 175 tot 200 euro per dagdeel betaald. Voor hen die coachen niet als professie willen uitoefenen, maar het gebruiken als ondersteuning in het werk, is dit een hoge drempel. Wij vinden het belangrijk dat deze basiscursus voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar is en houden daarom de opleidingskosten laag door de opleidingsprijs voor de Basics te subsidiëren met 30% korting.

Voor hen die een erkende opleiding tot (professioneel) coach overwegen is deze cursus een ideale gelegenheid om eerste stappen te zetten in het coachen als professie, zonder direct vast te zitten aan de hogere kosten van een volledige geaccrediteerde opleiding. Na de Basics kan de cursist besluiten om al dan niet in te stromen in een vervolgopleiding (de kosten van deze cursus worden dan afgetrokken).

Opleidingskosten

De kosten voor deze opleiding bestaan uit twee onderdelen: een onderwijsbijdrage en studiekosten.

Onderwijsbijdrage

Voor de cursus TransforMissioneel Coachen Basics is de onderwijsbijdrage (het zogenaamde ‘lesgeld’) vastgesteld op € 672,=

Studiekosten

Naast de onderwijsbijdrage betaalt een deelnemer aan studiekosten: € 376,=

Specificatie

 • Locatie- en arrangements- of studiokosten: € 220,=
 • Studiemateriaal en reprorechten: € 40,=
 • Beoordeling en examenkosten: € 100,=
 • Administratie en porto: € 16,=

Optioneel kan worden gekozen voor ondersteunend literatuur à: € 39,50  (door de cursist zelf aangekocht).

Btw
De opleidingskosten en bijkomende kosten zijn exclusief 21% btw.

Algemene Voorwaarden

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.