Zoek je een coach?

Onze coaches verbinden en prikkelen. We sluiten aan bij de manier waarop je naar het leven kijkt, maar zijn ook in staat om je uit te dagen en te helpen  om -soms fundamenteel- anders te denken en te handelen in de situatie waar je coaching voor nodig hebt.

Onze werkwijze is verbonden met de gedachtegoed van het TransforMissioneel Coachen. Deze benadering is er niet op gericht om zo snel mogelijk prestatiedoelen te halen. Concreet resultaat is voor ons belangrijk, maar de weg daar naar toe is net zo belangrijk. Wij kiezen voor een route waar je onderweg veel leert over jezelf, het team en de organisatie waar je deel van uitmaakt. Daarmee haal jij niet alleen je doelen, maar leer je jezelf ook beter kennen en ga je -als nevenresultaat- beter functioneren en presteren.

Identiteit en missie

Als we doelgericht werken aan een coachvraag dan besteden we altijd aandacht aan wie jij bent als persoon (team of organisatie), wat je uniek maakt en waar je eigen ‘stevigheid’  ligt. Met andere woorden, wat zegt je identiteit over de wijze waarop je inhoud geef aan je werk en reageert op wat zich aandient? Het gaat namelijk niet alleen over het werk dat je doet, maar vooral over hoe jij daar als persoon het beste mee omgaat.

Een vraag die daar onlosmakelijk mee is verbonden is de vraag naar de missie. Wat drijft je? Wat vind je belangrijk en waar geef je echt om? Ervaar je zin in je werk en in je leven en hoe kun je van betekenis zijn voor de mensen met wie je samenwerkt en aan wie je leiding geeft? Het antwoord op deze vragen zal je helpen je om een aanpak of werkwijze te vinden waarmee je op een intrinsiek gemotiveerde wijze je doelen zal bereiken.

Door bewust te functioneren vanuit je identiteit en missie, word je in staat gesteld om op een authentiek wijze inhoud te geven aan je functioneren en vorm te geven aan je manier van werken en omgaan met anderen.

Cultuur en relaties

TransforMissioneel Coachen zoekt in dit proces aansluiting bij de omgevingscultuur. De effectiviteit waarmee je je doelen wilt bereiken zal vooral worden bepaald door de wijze waarop je in staat bent je te verbinden met de cultuur van het team en/of de organisatie waar je deel van uit maakt, zonder je eigenheid te verliezen.

Een belangrijke sleutel om dit te bereiken is het vormgeven en in stand houden van goede relaties. In wat voor situatie je ook bent, de kwaliteit van je werkrelatie is bepalend voor je succes en het succes van de ander. Als je vanuit je eigen stevigheid je op de juiste manier kan verhouden tot de ander en je omgeving (relaties en cultuur) heb je essentiële randvoorwaarden gecreëerd om effectief te werken aan je doelen (lees: coachvraag).

Regie nemen en Bestemming

Door op deze manier te worden gecoacht ga je jezelf tegenkomen en ontstaan er veel momenten waarin je kunt leren en ontwikkelen als persoon en professional. TransforMissioneel Coachen helpt je om op een authentieke manier te handelen in situaties waar je omgeving er een andere manier van denken of handelen op nahoudt. Dat kan in de praktijk een spanningsveld opleveren waar we vaak niet goed mee weten om te gaan. Dan vluchten we er voor weg of we gaan vechten. Door in het coachtraject te leren hoe je hier op een positieve wijze mee kunt omgaan ga je jezelf als persoon beter kennen en wordt je effectiever in het vervullen van je taak. Je gaat dus niet alleen beter maar ook anders presteren. Dat is niet het gevolg van harder of slimmer werken, maar omdat je hebt geleerd op een andere manier naar jezelf en naar anderen te kijken in overeenstemming met hoe jij als mens bent gemaakt en het doel waartoe je hier op aarde bent.

Onze aanpak is terug te vinden in diverse vormen van coaching op zowel persoonlijk, team- en organisatieniveau.

Ethische Gedragscode

CC Excellence is aangesloten bij de European Mentoring and Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en werkt volgens de ethische gedragscode voor beroepscoaches.

Als een opdrachtgever of cliënt meent dat er sprake is van een overtreding van de ethische gedragscode kan er contact worden opgenomen met de NOBCO.

De klachtencommissie van de NOBCO kan bij gegronde redenen een klachtenprocedure instellen.

Logo NOBCO Excellence Opleidingen

Individuele coaching

Bij coaching op het persoonlijke vlak komen uiteenlopende vragen aan bod. Het zijn vragen die te maken hebben met je persoonlijk functioneren op allerlei gebieden van je leven: gezin, werk, opleiding, geloof, vrije tijd, relaties, enzovoort. Al deze levensgebieden zijn zo in elkaar verweven dat het goed kan zijn om ze in het coachproces er bij te betrekken.

Voorbeelden van coachvragen

Hier volgen enkele voorbeelden van vragen bij individuele coaching:

 • Ik heb moeite om grenzen te stellen. Hoe voorkom ik dat ik door het werk wordt opgezogen?
 • Ik vind het lastig om orde en structuur aan te brengen en heb meer nodig dan tips en trucs.
 • Ik begin aan een nieuwe uitdaging en wil in de startsituatie graag een ondersteunende begeleiding.
 • Ik wil meer zicht op mijn sterke en zwakke kanten zodat ik me beter kan ontwikkelen.
 • Het werk begint me door mijn vinger te glippen. Hoe word ik weer effectief?
 • Ik heb moeite met de veranderingen in mijn leven en wil hulp om mijn positie opnieuw te bepalen.
 • Ik heb moeite om de juiste prioriteiten te stellen. Hoe kan ik dit doorbreken?

Onze aanpak

CC Excellence helpt je om in jou situatie een pas op de plaats te maken en je koers te bepalen. In de coachgesprekken wordt je o.a. geconfronteerd met innerlijke belemmeringen. Het opruimen van deze innerlijke belemmeringen brengt externe barrières vaak terug tot hanteerbare proporties. Daarnaast wordt er gefocust op je specifieke kwaliteiten en inspiratiebronnen.

Om daarmee doelmatig bezig te zijn wordt er in een persoonlijk coachtraject vaak gebruikt gemaakt van een Persoonlijk Ontwikkel Plan. Hierin worden heldere afspraken gemaakt over de gewenste resultaten en de manier waarop deze worden bereikt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het ‘ervaringsgericht leren’, waarbij het succes van het traject mede zal afhangen van de tijd en de energie die je zelf investeert.

TransforMissioneel coachen

Het ontdekken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden is een belangrijk aspect in het coachen. Maar de belangrijkste problemen waar we mee worden geconfronteerd in ons leven, worden niet opgelost met dezelfde manier van denken. Er is een transformatie nodig in de wijze waarop we de dingen zien. In onze visie heeft coachen dus niet altijd te maken met het vinden van nieuwe gebieden, maar ook met het vermogen om zaken met andere ogen te bekijken en bestaande mogelijkheden beter te benutten.

Afspraak maken

De lengte van een individueel coachtraject is afhankelijk van de soort vraag. Gemiddeld wordt er uitgegaan van vijf sessies verspreid over een periode van drie maanden.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je telefonisch contact met ons opnemen (0900 – 0930) of het contactformulier invullen.

Coaching voor leidinggevenden

Executive coaching is een vorm van coachen gericht op leiders die eindverantwoordelijk dragen voor het functioneren van de organisatie, zoals managers, directeuren, bestuurders en ondernemers.

Sparringpartner op niveau

Als leidinggevende kan het lastig zijn om binnen je eigen organisatie je gedachten en gevoelens op een eerlijke en transparante manier te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor jezelf of je omgeving. Toch heb je de behoefte om binnen een vertrouwelijke context je eigen functioneren onder de loep te nemen. Een sparringpartner op niveau die eerlijke en gedurfde vragen weet te stellen, maar ook in staat is om je te helpen tot nieuwe inzichten en betere handelingsalternatieven te komen.

Voorbeelden van coachvragen

 • We staan voor een ingrijpende strategische operatie. Ik ben vooral visionair en motivator en wil me bewust worden van mijn blinde vlekken daarin en alle medewerkers betrekken bij de veranderingen die er aan staan te komen.
 • In het fusieproces sta ik voor morele dilemma’s die mij uitdagen om mij steviger op te stellen. Van nature vind ik dit lastig en wil daarin mijn positie innemen.
 • De kernwaarden van onze organisatie zijn onvoldoende in onze organisatie ingedaald. Hoe kan ik vanuit mijn rol meer verbinding krijgen tussen wat wij als organisatie belangrijk vinden en hoe onze medewerkers functioneren?
 • Hoe kan ik mijn medewerkers inspireren en enthousiasmeren op een manier die bij mij past (zonder dat ik mezelf verlies in een gemaakte houding)?
 • Ik heb het idee dat ik onvoldoende wordt uitgedaagd door mijn omgeving om het beste er uit te halen. Ik heb iemand nodig die me een spiegel durft voor te houden en kritische vragen kan stellen.

Onze aanpak is maatwerk

We bieden geen standaardaanpak met tips en trucs die snel scoren. We zijn een sparringpartner met originele invalshoeken en tijd voor aandacht. Onze waardengedreven benadering creëert grotere betrokkenheid en een toenemende motivatie om eigen kwaliteiten in te zetten voor het hoger belang van de organisatie. We komen graag bij je langs voor een oriënterend gesprek!

Bel (0900 – 0930) of mail ons voor het maken van een afspraak.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is nauw verbonden met persoonlijke coaching. Het accent ligt vooral op de wijze waarop je in de toekomst je werk en leven inhoud wilt gaan geven.

Werk én leven

Een groot deel van ons leven besteden we aan werk. Meestal wordt ‘werken’ gekoppeld aan een baan, een functie of een taak. Maar werk is meer dan dat. In onze visie is werk niet alleen de tijd die je besteed om in levensonderhoud te voorzien. Werk is ook een uiting van gaven, talenten,  kwaliteiten en passie. Daarom is het belangrijk dat je doet waar je goed in bent en waar je verder in kunt ontwikkelen. Dat maakt werk waardevol, voor jezelf en voor de ander. Maar ook al ben je bezig met het ontwikkelen van kwaliteiten, dan kan het nog steeds zo zijn dat het werk je te weinig voldoening biedt.

Plezier in je werk is namelijk ook verbonden met wie je bent en wat je belangrijk vindt in het leven. De vraag is dan of je werk en de wijze waarop je het leven inhoud geeft wel beantwoord aan je persoonlijke drijfveren, wensen en misschien zelfs wel je dromen…

Concreet en toekomstgericht

Loopbaancoaching is meer dan het vinden van het juiste werk. Het is een ontdekkingstocht naar wat je belangrijk vindt en wat betekenis geeft aan de dingen je doet.  We helpen mensen om zich te bezinnen op hun mogelijkheden en ambitie in het licht van wie ze zijn en wat ze willen. Van daaruit worden stappen gezet in de juiste richting. Dat is niet altijd gemakkelijk omdat omstandigheden kunnen tegenwerken. Het is echter niet de windrichting die bepaalt welke kant je uitgaat, maar de manier waarop je het zeil positioneert.

Dat vraagt om nieuwe inzichten, inspiratie van binnenuit en de moed om concrete stappen te zetten. Om dit proces op gang te brengen en daarin ondersteunen te vinden kan loopbaancoaching nodig zijn. Afhankelijk van de situatie maken we gebruik van diverse coachinstrumenten zoals biografische opdrachten en diverse loopbaantesten en- onderzoeken.

Afspraak maken

De lengte van een loopbaancoachtraject is afhankelijk van de specifieke vraag en de omstandigheden. Gemiddeld wordt er uitgegaan van 5-7 sessies.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je telefonisch contact met ons opnemen (0900 – 0930) of het contactformulier invullen.

Teamcoaching

Teamcoaching is ervoor bedoeld om teamleden te helpen op een effectievere en plezierige manier met elkaar te communiceren en samen te werken op relatie en inhoud binnen het kader van de organisatie en de daaraan verbonden doelstellingen en verwachtingen.

Voorbeelden van coachvragen

Hier volgen een aantal voorbeelden van vragen die we regelmatig horen bij teamcoaching:

 • Als team zijn we niet effectief bezig. We werken op eilandjes en maken geen gebruik van elkaars kwaliteiten. We hebben een paar teambuildingsdagen gehad, maar het lukt ons niet om beter samen te werken.
 • Als team functioneren we goed. Er is een verlangen ontstaan om als team meer aandacht te geven aan innovaties waar de hele organisatie wat aan heeft. We zoeken naar de juiste strategie hiervoor met behulp van een ervaren coach.
 • We zitten al lange tijd in een sleur. We merken dat dit een weerslag heeft op onze resultaten. Hoe creëren we een positief, inspirerend en motiverend klimaat binnen ons team?
 • We steggelen al maanden met onze visie, maar we komen niet verder. Hoe krijgen we de neuzen weer dezelfde kant op?
 • Het zijn steeds dezelfde teamleden die het werk doen. Er is een groep teamleden die afgeeft op de organisatie en klaagt als het fout gaat. Dat werkt ontzettend demotiverend. Wat kunnen we doen zodat iedereen weer verantwoordelijkheid gaat dragen?

Een externe teamcoach

Als je deze vragen herkent is het wellicht tijd om er een externe coach bij te betrekken. Deze is soms betere dan een insider in staat om een team verder te helpen in de onderlinge samenwerking en communicatie. Dat heeft er mee te maken dat een externe coach geen onderdeel is van het systeem. Hiermee zeggen we direct iets over onze visie op teamontwikkeling.

Geen verklaringen

In onze aanpak zoeken we niet naar allerlei verklaringen voor een teamprobleem, maar richten we ons meer op de overtuigingen en patronen die binnen het systeem gelden. Het bestaansrecht van de groep en de groepsnormen- en waarden maken daarvan onderdeel uit. Hiermee komen we aan de fundamenten van het team. Door dit gezamenlijk in kaart te brengen en hier aan te werken, wordt een stevige basis gelegd voor ieder probleem dat zich kan voordoen.

Geen symptoombestrijding

Deze TransforMissionele benadering voorkomt een symptomatische aanpak van een groepsprobleem en stelt een team in staat om in de toekomst op een zelfstandige en volwassen manier vraastukken binnen het team aan te pakken.

Onze aanpak

In grote lijnen is onze aanpak als volgt:

 • Het functioneren van het team en het teamvraagstuk in kaart brengen
 • Een globale coacaanpak formuleren en wederzijdse verwachtingen vaststellen
 • Observeren van het team in actie
 • Analyseren van de interacties, teamprocessen en belemmerende factoren
 • Coachen op het teamfunctioneren en de teamontwikkeling

Afspraak maken

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je telefonisch contact met ons opnemen (0900 – 0930) of het contactformulier invullen.

Organisatiecoaching

Organisatiecoaching helpt een organisatie met meer inspiratie en effectiviteit te functioneren. Binnen de context van organisatiecoaching wordt gebruikt gemaakt van diverse coachvormen, waaronder: individuele coaching, executive coaching en teamcoaching. Organisatiecoaching zorgt ervoor dat op alle niveaus (individueel, team en organisatie) een goede afstemming ontstaat tussen wederzijdse belangen en doelen.

Organisatiethema’s

Belangrijke vragen op het terrein van organisatiecoaching zijn bijvoorbeeld:

 • Zijn de doelen van de organisatie helder en hoe worden die bereikt?
 • Hoe krijgen we onze medewerkers betrokken bij onze visie en plannen?
 • Hoe wordt er onderling samengewerkt en hoe wordt het werkklimaat binnen de organisatie ervaren?
 • Is er voldoende ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën?
 • Wie hebben invloed op het beleid en hoe vindt besluitvorming plaats?
 • Is er voldoende deskundigheid aanwezig om de plannen te realiseren?
 • Zijn taken en bevoegdheden op de juiste wijze verdeeld?

Organisatiescan

Om helder te krijgen wat de sterke en zwakke plekken binnen de organisatie zijn, maakt CC Excellence gebruik van een ‘organisatiescan’ gebaseerd op de matrix-methode van Noël Tichy en Peter Camp.

De scan maakt een sterke- en zwakte analyse over de volle breedte van de organisatie en het gehanteerde beleid. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische kant van de organisatie (afspraken, doelen, enzovoort), maar worden ook aandacht gegeven aan de ziel van de organisatie (waarden, houding, samenwerking, werkklimaat, enzovoort).

Een organisatiescan kan deel uitmaken van een breder organisatie-coach-traject, maar het kan ook seperaat worden gebruikt om de organisatie eens goed door te lichten. De uitkomsten zijn bruikbaar voor het formuleren of bijstellen van een strategisch stappenplan.

Afspraak maken

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je telefonisch contact met ons opnemen (0900 – 0930) of het contactformulier invullen.