Zoek je een coach?

Onze coaches verbinden en prikkelen. We sluiten aan bij de manier waarop je naar het leven kijkt, maar zijn ook in staat om je uit te dagen en te helpen  om -soms fundamenteel- anders te denken en te handelen in de situatie waar je coaching voor nodig hebt. Onze werkwijze is verbonden met de gedachtegoed van het TransforMissioneel Coachen. Het begrip ‘TransforMissioneel’ is een samenvoeging van twee woorden: transformatie en missie.

 • Transformatie is een verandering van binnenuit. In de kern gaat elk coachtraject om het maken van keuzen die aansluiten bij wat jij belangrijk vindt, waar jij goed in bent en wie jij bent als persoon. Dat is een ontdekkingstocht waarin een wereld voor je opengaat: waarin je jezelf tegenkomt, maar ook beter leert kennen.
 • Missie gaat over het concreet maken van je roeping. Uiteindelijk gaat het erom dat je op basis van de keuzen die je hebt gemaakt, gedrag laat zien dat aansluit bij waar je voor gemaakt bent  en waarmee je van betekenis bent voor anderen. Velen ervaren een coachtraject daarom als het herijken van hun leven. Het gevolg is dat je innerlijk steviger staat en een heldere focus hebt over wat je moet gaan doen.

Ethische Gedragscode

CC Excellence is aangesloten bij de European Mentoring and Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en werkt volgens de ethische gedragscode voor beroepscoaches.

Als een opdrachtgever of cliënt meent dat er sprake is van een overtreding van de ethische gedragscode kan er contact worden opgenomen met de NOBCO.

De klachtencommissie van de NOBCO kan bij gegronde redenen een klachtenprocedure instellen.

Logo NOBCO Excellence Opleidingen

Individuele coaching

Bij individuele coaching komen uiteenlopende vragen aan bod. Vaak zijn het vragen die te maken hebben met jouw persoonlijk functioneren op allerlei terreinen van je leven: gezin, werk, opleiding, geloof, vrije tijd, relaties, enzovoort. Ook al ligt jouw vraagstuk op één van deze terreinen, de genoemde levensgebieden zijn zo met elkaar verweven, dat ze in de praktijk vaak allemaal op een of andere manier aan bod komen. De resultaten van de coaching zijn vaak ook merkbaar op andere terreinen van het leven. Misschien heb je een coachvraag die voortkomt uit je werk. Je zal merken dat de resultaten die je daar gaat halen, ook doorwerken in je functioneren thuis. Dat is logisch, want je neemt jezelf mee op al die andere gebieden.

Voorbeelden van coachvragen

Hier volgen enkele voorbeelden van vragen bij individuele coaching:

 • Ik heb moeite om grenzen te stellen. Hoe voorkom ik dat ik door het werk wordt opgezogen?
 • Ik kan moeilijk samenwerken met sommige personen: hoe ga ik daarmee om?
 • Ik vind het lastig om orde en structuur aan te brengen en heb meer nodig dan tips en trucs.
 • Ik begin aan een nieuwe uitdaging en wil in de startsituatie graag een ondersteunende begeleiding.
 • Ik wil meer zicht op mijn sterke en zwakke kanten zodat ik me beter kan ontwikkelen.
 • Het werk begint me door mijn vinger te glippen. Hoe word ik weer effectief?
 • Ik heb moeite met veranderingen in mijn leven en wil hulp om mijn positie opnieuw te bepalen.
 • Ik heb moeite om de juiste prioriteiten te stellen. Hoe kan ik dit doorbreken?

Onze aanpak

We helpen je om in jouw situatie een pas op de plaats te maken en je koers te bepalen. Zo kan je in coachsessies bijvoorbeeld worden geconfronteerd met innerlijke belemmeringen. Het opruimen van deze innerlijke belemmeringen brengt externe belemmeringen vaak terug tot hanteerbare proporties. Daarnaast focussen we op jouw specifieke kwaliteiten en inspiratiebronnen om met jouw uitdagingen om te gaan.

Om daarmee doelmatig bezig te zijn maken we heldere afspraken gemaakt over de gewenste resultaten en de manier waarop je die wilt bereiken. In de coachsessies helpen we je om helder te krijgen wat er speelt, de juiste beslissingen te nemen en te bedenken hoe je dit omzetten naar praktisch handelen.

TransforMissioneel coachen

Het ontdekken van eigen kwaliteiten en mogelijkheden is een belangrijk aspect in het coachen. Maar de belangrijkste problemen waar we mee worden geconfronteerd in ons leven, worden niet opgelost met dezelfde manier van denken. Er is een vaak transformatie nodig in de wijze waarop we naar de dingen zien. In onze visie heeft coachen gaat coachen dus ook over het vermogen om met andere ogen naar je situatie te kijken en bestaande mogelijkheden beter te benutten.

Afspraak maken

De lengte van een individueel coachtraject is afhankelijk van de soort vraag. Gemiddeld wordt er uitgegaan van vijf sessies verspreid over een periode van drie maanden. Vaak plannen we nog een of twee borgsessies om je ook op de lange termijn een stuk ondersteuning te geven.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je telefonisch contact met ons opnemen (0900 – 0930) of het contactformulier invullen.

Coaching voor leidinggevenden

Executive coaching is een vorm van coachen gericht op leidinggevenden die (eind)verantwoordelijk dragen voor het functioneren van een team of organisatie, zoals teamleider, coördinatoren, managers, directeuren, bestuurders en ondernemers.

Sparringpartner op niveau

Als leidinggevende kan het lastig zijn om binnen je eigen organisatie je gedachten en gevoelens op een eerlijke en transparante manier te delen, zonder dat dit gevolgen heeft voor jezelf of je omgeving. Toch heb je de behoefte om binnen een vertrouwelijke context je eigen functioneren onder de loep te nemen. Een sparringpartner op niveau die eerlijke en gedurfde vragen weet te stellen, maar ook in staat is om je te helpen tot nieuwe inzichten en betere handelingsalternatieven te komen.

Voorbeelden van coachvragen

 • We staan voor een ingrijpende strategische operatie. Ik ben vooral visionair en motivator en wil me bewust worden van mijn blinde vlekken daarin en alle medewerkers betrekken bij de veranderingen die er aan staan te komen.
 • Ik ben empathisch naar mijn medewerkers en leef met ze mee, maar ik vind het lastig om zakelijk te zijn of grenzen aan te geven. Het gevolg is dat iedereen zijn eigen ding doet. Hoe kan ik duidelijker leiding geven?
 • In het fusieproces sta ik voor morele dilemma’s die mij uitdagen om mij steviger op te stellen. Van nature vind ik dit lastig en wil daarin mijn positie innemen.
 • Hoe kan ik mijn medewerkers inspireren en enthousiasmeren op een manier die bij mij past?
 • De kernwaarden van onze organisatie zijn onvoldoende in onze organisatie ingedaald. Hoe kan ik vanuit mijn rol meer verbinding krijgen tussen wat wij als organisatie belangrijk vinden en hoe onze medewerkers functioneren?
 • Ik heb het idee dat ik onvoldoende wordt uitgedaagd door mijn omgeving om het beste er uit te halen. Ik heb iemand nodig die me een spiegel durft voor te houden en kritische vragen kan stellen.

Onze aanpak is maatwerk

We bieden geen standaardaanpak met tips en trucs die snel scoren. We zijn een sparringpartner met originele invalshoeken en tijd voor aandachtig luisteren en creatieve wegen zoeken. We functioneren als een spiegel, maar brengen ook onze eigen deskundigheid mee als het gaat om de kunst en praktijk van  leiderschap, We komen graag bij je langs voor een oriënterend gesprek!

Bel (0900 – 0930) of mail ons voor het maken van een afspraak.

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is nauw verbonden met persoonlijke coaching. Het accent bij loopbaanontwikkeling ligt vooral op de wijze waarop je in de toekomst je werk en leven inhoud wilt gaan geven.

Werk én leven

Een groot deel van ons leven besteden we aan werk. Vaak wordt ‘werk’ gekoppeld aan een baan, een functie of een taak. Maar werk is meer dan dat. In onze visie is werk niet alleen de tijd die je besteed om in levensonderhoud te voorzien. Werk is ook een uiting van roeping, gaven, talenten,  kwaliteiten en passie. Daarom is het belangrijk dat je doet waar je goed in bent en waar je verder in kunt ontwikkelen. Dat maakt werk waardevol, voor jezelf en voor de ander.

Soms kan werk te weinig voldoening, ook al doe je iets dat aansluit bij je kwaliteiten. Plezier in je werk is ook verbonden met wie je bent en wat je belangrijk vindt in het leven. De vraag is dan of je werk en de wijze waarop je het leven inhoud geeft wel beantwoord aan je persoonlijke drijfveren, wensen en misschien zelfs wel je dromen…

Concreet en toekomstgericht

Loopbaancoaching is daarom meer dan het vinden van het juiste werk. Het is een ontdekkingstocht naar wat je belangrijk vindt en wat betekenis geeft aan de dingen je doet.  We helpen mensen om zich te bezinnen op hun mogelijkheden en ambitie in het licht van wie ze zijn en wat ze willen. Van daaruit worden stappen gezet in de juiste richting. Dat is niet altijd gemakkelijk omdat omstandigheden kunnen tegenwerken. Het is echter niet de windrichting die bepaalt welke kant je uitgaat, maar de manier waarop je het zeil positioneert.

Dat vraagt om nieuwe inzichten, inspiratie van binnenuit en de moed om concrete stappen te zetten. Om dit proces op gang te brengen en daarin ondersteunen te vinden kan loopbaancoaching nodig zijn. Afhankelijk van de situatie maken we gebruik van diverse coachinstrumenten zoals biografische opdrachten en diverse loopbaantesten en- onderzoeken.

Afspraak maken

De lengte van een loopbaancoachtraject is afhankelijk van de specifieke vraag en de omstandigheden. Gemiddeld wordt er uitgegaan van 5-7 sessies.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je telefonisch contact met ons opnemen (0900 – 0930) of het contactformulier invullen.

Teamcoaching

Teamcoaching is er op gericht dat een team veiligheid ervaart en enthousiast samenwerkt om betekenisvolle resultaten te boeken. In de praktijk gaat het daarom vaak over hoe teamleden met elkaar (willen) omgaan, wat de beoogde resultaten zijn en hoe er inhoud wordt gegeven aan de doelen en processen van het samenwerken. Bij problemen in het functioneren als team, komt vaak de ‘onderstroom’ aan bod. Dat zijn zaken die niet worden genoemd, maar wel worden ervaren. Vaak is dit een onbewust proces op individueel en/of interactieniveau. In de teamcoaching wordt deze bewust en zichtbaar gemaakt en wordt het team geholpen dit bespreekbaar en handelbaar te maken. In dit proces gaan teamleden elkaar beter kennen en meer gebruik maken van elkaars potentieel.

Voorbeelden van coachvragen

Hier volgen een aantal voorbeelden van vragen die we regelmatig horen bij teamcoaching:

 • Als team zijn we niet effectief bezig. We werken op eilandjes en maken geen gebruik van elkaars kwaliteiten. We hebben een paar teambuildingsdagen gehad, maar het lukt ons niet om beter samen te werken.
 • Als team functioneren we goed. Er is een verlangen ontstaan om als team meer aandacht te geven aan innovaties waar de hele organisatie wat aan heeft. We zoeken naar de juiste strategie hiervoor met behulp van een ervaren coach.
 • We zitten al lange tijd in een sleur. We merken dat dit een weerslag heeft op onze resultaten. Hoe creëren we een positief, inspirerend en motiverend klimaat binnen ons team?
 • We steggelen al maanden met onze visie, maar we komen niet verder. Hoe krijgen we de neuzen weer dezelfde kant op?
 • Het zijn steeds dezelfde teamleden die het werk doen. Er is een groep teamleden die afgeeft op de organisatie en klaagt als het fout gaat. Dat werkt ontzettend demotiverend. Wat kunnen we doen zodat iedereen weer verantwoordelijkheid gaat dragen?

Een externe teamcoach

Als je deze vragen herkent is het wellicht tijd om er een teamcoach van buiten bij te halen. Een externe teamcoach is -soms betere dan een insider- in staat om een team verder te helpen in de onderlinge samenwerking en communicatie. Dat heeft er mee te maken dat een externe coach geen onderdeel is van het systeem. Hiermee zeggen we direct iets over onze visie op teamontwikkeling.

In onze aanpak zoeken we niet naar allerlei verklaringen voor een teamprobleem, maar richten we ons meer op de overtuigingen en patronen die binnen het systeem gelden. Het bestaansrecht van de groep en de groepsnormen- en waarden maken daarvan onderdeel uit. Hiermee werken we aan de fundamenten van het team. Door dit gezamenlijk in kaart te brengen en toe te passen op het vraagstuk dat speelt, wordt een stevige basis gelegd voor andere uitdagingen die zich in de toekomst kunnen voordoen.

Onze aanpak

In grote lijnen is onze aanpak als volgt:

 • Het functioneren van het team en het teamvraagstuk in kaart brengen
 • Een globaal plan formuleren en wederzijdse verwachtingen vaststellen
 • Analyseren van de interacties, teamprocessen en belemmerende factoren
 • Coachen op het teamfunctioneren en de teamontwikkeling
 • Borgen van de sleutelfactoren die bijdragen aan het gewenste resultaat

Afspraak maken

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je telefonisch contact met ons opnemen (0900 – 0930) of het contactformulier invullen.

Organisatiecoaching

Organisatiecoaching helpt een organisatie met meer inspiratie en effectiviteit te functioneren. Binnen de context van organisatiecoaching wordt gebruikt gemaakt van diverse coachvormen, waaronder: individuele coaching, executive coaching en teamcoaching. Organisatiecoaching zorgt ervoor dat op alle niveaus (individueel, team en organisatie) een goede afstemming ontstaat tussen wederzijdse belangen en doelen.

Organisatiethema’s

Belangrijke vragen op het terrein van organisatiecoaching zijn bijvoorbeeld:

 • Zijn de doelen van de organisatie helder en hoe worden die bereikt?
 • Hoe krijgen we onze medewerkers betrokken bij onze visie en plannen?
 • Hoe wordt er onderling samengewerkt en hoe wordt het werkklimaat binnen de organisatie ervaren?
 • Is er voldoende ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën?
 • Wie hebben invloed op het beleid en hoe vindt besluitvorming plaats?
 • Is er voldoende deskundigheid aanwezig om de plannen te realiseren?
 • Zijn taken en bevoegdheden op de juiste wijze verdeeld?

Organisatiescan

Om helder te krijgen wat de sterke en zwakke plekken binnen de organisatie zijn, maakt CC Excellence gebruik van een ‘organisatiescan’ gebaseerd op de matrix-methode van Noël Tichy en Peter Camp.

De scan maakt een sterke- en zwakte analyse over de volle breedte van de organisatie en het gehanteerde beleid. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische kant van de organisatie (afspraken, doelen, enzovoort), maar worden ook aandacht gegeven aan de ziel van de organisatie (waarden, houding, samenwerking, werkklimaat, enzovoort).

Een organisatiescan kan deel uitmaken van een breder organisatie-coach-traject, maar het kan ook seperaat worden gebruikt om de organisatie eens goed door te lichten. De uitkomsten zijn bruikbaar voor het formuleren of bijstellen van een strategisch stappenplan.

Afspraak maken

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kun je telefonisch contact met ons opnemen (0900 – 0930) of het contactformulier invullen.