Opleiding tot NOBCO gecertificeerd coach

Met de module TransforMissioneel Coachen Foundation laat je zien dat je waarde hecht aan een methodische aanpak in het coachen van collega’s of medewerkers. De nadruk ligt op het verwerven van basale coachcompetenties en het oefenen van specifieke coachvaardigheden.

De Foundation is een praktijkgerichte module en richt zich op de fundamenten van het coachen. Je ontvangt kennis en concrete handvatten om anderen een stap verder te helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarin maak je gebruik van het TransforMissionele gedachtegoed. Dat betekent dat je extra aandacht geeft aan de invloed van identiteit en missie van een coachee en hoe deze zich verhoudt tot zijn context en vraagstuk.

De opleiding is erkend door de Europese Mentoring Coaching Council (EMCC) en de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en leidt op tot een Europees erkend diploma (EQA-keurmerk). Met een geaccrediteerde opleiding laat je zien dat je coachen als professie serieus neemt. Voor sommigen is dit een eerste en belangrijke stap om een beroepscaoch te worden met keurmerk. Voor anderen is het een professionele manier om hun coachvaardigheden te integreren met hun bestaande werkzaamheden.

Inhoud

Voorafgaand aan de module TMC Foundation krijg je in De reis van je leven concrete handvatten aangereikt om anderen individueel te coachen. Er wordt veel geoefend met coachvaardigheden en het bespreken van  praktijksituaties. Doordat je de aangereikte methoden en techieken toepast op je eigen vraagstukken, ga je ook zelf persoonlijke ontwikkeling en groei ervaren.

Inleiding TransforMissioneel Coachen

Uitgangspunt is het TransforMissioneel Coachen (hierna aangeduid met TM-Coachen). Deze benadering richt zich in eerste instantie niet op het zo snel mogelijk bereiken van doelen. Natuurlijk is concreet resultaat belangrijk, maar de weg daar naar toe is net zo belangrijk. TM-Coachen kiest voor een route waar je onderweg veel leert over jezelf en de context waar je deel van uitmaakt. Daarmee haal je niet alleen je doelen, maar leer je ook jezelf beter kennen en ga je -als nevenresultaat- beter functioneren en presteren.

In het TM-Coachen is identiteit een belangrijk aandachtsgebied. Wie ben ik, wat maakt mij uniek, wat zijn mijn kwaliteiten? Nauw verbonden daarmee is de vraag: wat is mijn missie? Wat vind ik werkelijk belangrijk, waar geef ik echt om, hoe zet ik mijn gaven en talenten in? Als mijn identiteit en missie helder zijn, ben ik dan in staat om op een authentieke wijze vorm te geven aan mijn eigen functioneren op de plek waar ik van betekenis wil zijn?

TM-Coachen zoekt in dit proces aansluiting bij de omgevingscultuur waar je deel van uitmaakt. Want de effectiviteit van je missie wordt o.a. bepaald door je vermogen om onderdeel te worden van die cultuur, zonder je identiteit en eigenheid te verliezen. Een belangrijke sleutel om dit te bereiken is het vormgeven en in stand houden van goede relaties. In wat voor situatie je ook verkeert, de kwaliteit van de relaties in die situatie, zijn bepalend voor je succes.

In dit kader is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe leer- en veranderprocessen verlopen en hoe je als coach of coachend leider invloed kunt uitoefenen op de ontwikkeling van de ander. In deze basiscursus staat vooral het eigen leerproces centraal en wordt er een begin gemaakt met het ontwikkelen van eigen coachvragen in relatie tot de eigen coachhouding. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse coachtechnieken en –methodieken.

Basisvaardigheden TransforMissioneel Coachen

Deze module heeft tot doel om de cursist vertrouwd te maken met de basisbeginselen van het coachen. Coachen is een vak apart. Veel mensen denken dat ze coachen, maar in feite doen ze niets anders dan adviseren of het doorgeven van kennis. Coachen vergt een actieve luisterhouding en doelgericht vragen stellen om zo de ander in een proces te brengen van bewustwording en ontwikkeling. Bij coachen gaat het erom dat niet de coach maar de coachee zelf het antwoord gaat vinden. In deze module ga je ontdekken welke stijl van coachen bij je past en hoe je die effectief kan inzetten. Ook krijg je zicht op je eigen coachkwaliteiten en de daaraan verbonden persoonlijke valkuilen en uitdagingen.

TM-Coachen heeft te maken met het herdefiniëren van denkkaders. Je leert technieken die de coachee helpen bij het bedenken van ‘baanbrekende oplossingen’ voor zijn eigen probleem. In dat kader wordt ook stil gestaan bij het doorbreken van weerstanden in het coachen.

Tijdens de gehele cursus wordt veel geoefend in kleine groepjes van twee of drie personen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van persoonlijke en actuele casussen. De leerervaringen worden zowel in de kleine groep als plenair gereflecteerd en geëvalueerd.

Coachpraktijk

Tijdens ‘De reis van je leven‘ oefen je veel met coachvaardigheden. Je leert hoe een coachgesprek is opgebouwd, wat voor soorten interventies er zijn en welke vragen er toe leiden dat de ander nieuwe inzichten gaat opdoen. Deze vaardigheden ga je toepassen in je eigen coachpraktijk. Dat betekent dat je met minstens twee personen een coachtraject gaat doen van minimaal 5 coachsessies. Er wordt van je verwacht dat je tijdens de cursus in totaal 24 externe coachcontacturen hebt uitgevoerd.

Praktijkbegeleiding

In je coachpraktijk loop je tegen situaties aan die onbekend of spannend zijn. De praktijkbegeleidig helpt je om effectief te reflecteren op wat er gebeurt in je rol als coach en in de interactie die je hebt met de coachee. Je krijgt een persoonlijke praktijkbegeleider om al je persoonlijke vragen en leersituaties mee te bespreken.

We vinden het belangrijk dat je die persoonlijke ondersteuning krijgt. Omdat we daarmee maximaal op jou kunnen aansluiten, is het een van de meest effectieve vormen in je ontwikkeling als coach.

Eindtoets

Als proeve van bekwaamheid maak je twee verslagen. Met het Persoonlijk Leerverslag toon je aan wat je aan coachende vaardigheden hebt geleerd. Dat doe je vooral door te laten zien hoe jouw persoonlijke ontwikkeling tijdens de cursus heeft vorm gekregen.

Met het Praktijkverslag beschrijf je de vijf belangrijkste leermomenten tijdens je externe coachpraktijk en hoe die je hebben geholpen in het verbeteren van je coachcompetenties.

Bij een voldoende beoordeling op beide verslagen ontvangt de cursist het EQA diploma “TransforMissioneel Coachen Foundation”. Bij een onvoldoende is er per toetsonderdeel een eenmalig herkansingsmogelijkheid. Deze herkansing dient plaats te vinden binnen drie maanden na de datum waarop de onvoldoende beoordeling aan de student is bekend gemaakt (voor deze herkansing ontvangt de student een aanvullende factuur).

Opleidingsdoelen

De module TM-Coachen Foundation voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals die is vastgesteld door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). We hebben deze eisen vertaald naar concrete doeleinden waar je in deze cursus aan gaat werken. Deze doeleinden zijn verbonden met specifieke coachvaardigheden op Foundation-niveau.

HOOFD | Inzicht in coachen en het coachproces

Je gaat ontdekken hoe je coachen kunt gebruiken om anderen te motiveren en in een ontwikkeling te brengen. Je krijgt inzicht in de verschillende coachfasen en de technieken die helpend zijn om deze fasen goed te doorlopen. Je herkent weerstand en kan dit duiden.

 1. Je weet wat TransforMissioneel Coachen is en kan dat met eigen woorden verwoorden.
 2. Je weet coachen te plaatsen in het kader van een voortgaand leerproces.
 3. Je hebt inzicht in de verschillende fasen van het coachgesprek.
 4. Je hebt kennis over verschillende coachtechnieken.
 5. Je herkent weerstand in het coachproces en kan dit duiden en bespreekbaar maken.

HART | Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling

Je gaat ontdekken wat je kwaliteiten, valkuilen en blokkades zijn. Je leert hoe, intrinsieke drijfveren en belemmerende overtuigingen leiden tot denkbeelden, keuzen en acties. In dat kader formuleer je je eigen ontwikkeldoelen en een plan om daar bewust aan te werken.

 1. Je bent in staat te reflecteren op eigen denken en handelen.
 2. Je kunt je kwaliteiten en belemmeringen benoemen en plaatsen in het kader van ontwikkeling.
 3. Je bent in staat om methodisch een stappenplan voor ontwikkeling te volgen.
 4. Je bent in staat het onderliggende bewustwordingsproces van je ontwikkeling te verwoorden.
 5. Je bent in staat om je eigen visie op coachen te formuleren en over te dragen.

HANDEN | Ontwikkelen van coachende vaardigheden

Je leert coachmethodieken en je gaat oefenen met specifieke coachtechnieken. Wat je tijdens de cursus hebt geleerd ga je direct toepassen in je werkpraktijk. Je krijgt concrete handvatten voor het stellen van de juiste vragen en leert hoe je met gerichte interventies het zelfoplossend vermogen kan vergroten.

 1. Je hebt laten zien dat je geleerde coachtechnieken en -vaardigheden bewust kunt toepassen in het coachen van je eigen ontwikkelproces.
 2. Je hebt laten zien dat je methodisch en gefaseerd een coachgesprek kunt hanteren.
 3. Je kunt je houding, communicatie en taalgebruik afstemmen op de ander.
 4. Je kunt iemand in een proces van bewustwording en eigenaarschap brengen.
 5. Je laat zien dat je coachvaardigheden zijn gegroeid en kan beschrijven welke dat zijn.

Voor wie?

Met de combinatie ‘De reis van je leven!’ en de aanvullende module TM-Coachen Foundation volg je een NOBCO-geacrediteerde coachopleiding. De cursus is  geschikt voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt in het begeleiden van of leidinggeven aan anderen.

Niveau

De module wordt gegeven op HBO-niveau. Een specifieke vooropleiding wordt niet vereist. Ook is het niet nodig om over coachvaardigheden te beschikken of kennis over coachen te hebben. Om de cursus goed te kunnen volgen wordt een HBO denk- en werkniveau aangeraden.

Workload

Formeel heeft het NOBCO-geaccrediteerde deel van deze opleiding 84 studiebelastinguren (SBU). Omdat deze module is ingebed in ‘De reis van je leven’ komt je workload voor de volledige opleiding op ongeveer 120 uur.

Afhankelijk van het studietempo mag je rekenen op gemiddeld 12 uur voorbereiding per cursusdag. Inclusief je coachpraktijk, de praktijkbegeleiding en het schrijven van je persoonlijk verslag ben je gemiddeld 4 uur per week met je studie bezig over een periode van ongeveer 8-10 maanden.

Vrijstellingen

De cursus kent geen vrijstellingen. De reden hiervan is dat de inhoud een geheel eigen karakter en invulling heeft, gebaseerd op de benadering van het TransforMissioneel Coachen. Daarnaast hecht de opleiding er een groot belang aan dat het individueel leerproces op alle onderdelen is te volgen via de leerverslagen van de deelnemer en de daaraan verbonden praktijkbegeleiding. Alleen op deze wijze kan de opleiding volledige verantwoordelijkheid dragen voor het aanbieden van de noodzakelijke leer- en vormingskaders van de deelnemers.

Data

Opleidingsdata

De opleidingsdata is gelijk aan de data van het programma ‘De reis van je leven’.

 • Klik hier voor actuele data.

Extra opleidingsdag voor TMC Foundation

Voor traject 10 en 11

 • vrijdag 19 april 2024

Voor traject 12

 • vrijdag 11 april 2025

Locatie

Trainingslocatie
Villa Vennendal
Vennenpad 5
8072 PX Nunspeet
Klik hier voor het maken van een routebeschrijving.

De waarde van je investering

Er zijn twee routes die leiden tot het erkende Foundation-diploma:

 1. Je volgt eerst het programma ‘De reis van je leven‘. Hiervan ontvang je een aparte factuur. Tijdens of aan het eind van de ‘De reis van je leven‘ kan je er voor kiezen om je inschrijving om te zetten naar een Foundationopleiding.
 2. Je schrijft je direct in voor de opleiding TransforMissioneel Coachen Foundation. Het voordeel van deze route is dat je coachpraktijk en praktijkbegeleiding naadloos aansluiten op jouw ontwikkeling tijdens ‘De reis van je leven‘. Ook kan je al eerder beginnen met je coachpraktijk en praktijkbegeleiding. De ervaring leert dat deelnemers die kiezen voor deze route 2-3 maanden eerder de opleiding afronden. Je ontvangt dan aan het begin van de opleiding de factuur van ‘De reis van je leven‘ en de factuur voor de module ‘TMC Foundation’ tegelijkertijd.

Opleidingskosten

De kosten voor deze aanvullende module bestaan uit twee onderdelen: een onderwijsbijdrage en studiekosten.

Onderwijsbijdrage

Voor de module TM-Coachen Foundation is de onderwijsbijdrage, bestaande uit de praktijkbegeleiding vastgesteld op € 660,=.

Studiekosten

Naast de onderwijsbijdrage betaalt een deelnemer aan studiekosten: € 330,=

Specificatie

 • Studiemateriaal, literatuur en reprorechten: € 30,=
 • Locatie- en arrangementskosten: € 75,=
 • Examen- en certificeringskosten: € 275,=

Btw
De opleidingskosten en bijkomende kosten zijn exclusief 21% btw.

Termijnen

Bij inschrijving is er de optie om kenbaar te maken dat je de opleidingskosten in termijnen wilt betalen.

Verantwoording

Klik hier voor een algemene verantwoording van de opleidingskosten.

Algemene Voorwaarden en examenreglement

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.

Klik hier voor het Examenreglement.